Schoolreglement

2017 - 2018

1 SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je het reglement rond inschrijvingen en onze school, het studiereglement, de leefregels en afspraken en het orde- en tuchtreglement. Het derde deel, dat van meer informatieve aard is, maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle 3 de delen werden besproken op de schoolraad. Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste en tweede deel, moeten je ouders akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in dit schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator… Deel I – Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING Beste leerling(e), 1 Pedagogisch project Je bent ingeschreven in een Don Boscoschool, een school met een eigen opvoedingsproject, ‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’. In dit project staat omschreven hoe deze school naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. In een Don Boscoschool sta je er als leerling centraal en dat met je hele persoon. Je moet hier niet alleen leren, maar je wordt erkend en benaderd in alles wat je bent: je sportieve mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je geloof... Een Don Boscoschool is een katholieke school. Net zoals je leerkrachten mag je op het vlak van geloof je eigen overtuiging hebben. Je kan die ook in respect voor anderen ter sprake brengen. De school verwacht van jou dat je met respect luistert naar het gelovige gebeuren, daar zoveel mogelijk aan deelneemt en je daartegen niet verzet. Jouw openheid en respect roepen ook het respect van je leerkrachten voor je eigen overtuiging op. Je directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan ook met je om in de typische stijl van Don Bosco. Zij zijn graag bereikbaar en zullen niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens de ontspanning, met jou het schoolleven vorm geven. Door dat alles heen tonen zij je dat je welbevinden hen ter harte gaat. Van jou verwachten zij dat je openstaat voor deze activiteiten en deze stijl. Van jou verwachten zij ook dat je de klassfeer helpt opbouwen en dat je die sfeer helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven. Onze school is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook een school van leerlingen. Je leerkrachten geven je kansen om je school, met alles erop en eraan, mee uit te bouwen. Zij verwachten dat je via de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je verantwoordelijkheid in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar dat mogelijk is. Je leerkrachten weten dat er regels moeten zijn om het schoolleven te ordenen, anders wordt het een warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Van jou verwachten zij dat je deze regels respecteert. Een aantal van die regels worden hieronder in de verf gezet. 2 2 Engagementsverklaring Beste ouders, In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw zoon/dochter op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw zoon/dochter in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van uw zoon/dochter. Het is goed dat u weet hoe de school werkt. Daarom willen we goede en duidelijke afspraken met u maken. We willen u geregeld laten weten hoe uw zoon/dochter op school werkt. Daartoe zijn er momenten om met de leraren over uw zoon/dochter te praten. Bij het begin van het schooljaar krijgt u de data waarop deze oudercontacten doorgaan. We verwachten dat u als ouder samen met de school werkt aan de opvoeding van uw zoon / dochter. Als u vragen of zorgen heeft over het werk van uw zoon/dochter op school, kan u altijd met ons contact opnemen. We zullen er dan met u over praten. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid Het is nodig dat uw zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is immers de wet op de leerplicht. We verwachten dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni aanwezig is in alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. zijn normale schooldagen, ook als ze langer dan één dag duren. Uw zoon/dochter krijgt er de kans om bij te leren. Dit betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw zoon/dochter elke schooldag op tijd op school aanwezig is. Als hij/zij te laat komt, kan de school maatregelen treffen. Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter niet kan deelnemen aan alle lessen of activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Wat u dan moet doen, staat in het schoolreglement onder deel II, punt 3.1. Om recht te hebben op een schooltoelage, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat u erop let dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is. Voor jongeren is leren en naar school komen soms lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw medewerking als uw zoon/dochter hierbij moet begeleid worden. Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het een probleem wordt. De school speelt het dossier dan door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de school om uw zoon/dochter te begeleiden, kan de directeur beslissen uw zoon/dochter te straffen en indien nodig een tuchtprocedure op te starten. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/dochter uit te schrijven, bvb. omdat hij/zij blijft afwezig zijn zonder reden of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding 3 Onze school voert een zorgbeleid. Dit betekent o.m. dat we volgen hoe uw zoon/dochter op school werkt (leerlingvolgsysteem) en steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak. We begeleiden uw zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Om dat zo goed mogelijk te doen, overleggen we hierover met de ouders. We willen dat u hieraan meewerkt. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor een Nederlandstalige school brengt met zich mee dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw zoon/dochter een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer hij/zij niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands spreekt, hoort of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. Deel II – Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 1.1 Eerste inschrijving Bij de inschrijving nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. 1.2 Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. 1.3 Herinschrijving Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling vóór 6 juli een herbevestiging van de inschrijving. De inschrijving stopt enkel wanneer -je zelf de school verlaat; of -je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of -een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of -jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het schooljaar; of -je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie 3.1.10). 1.4 Inschrijving geweigerd? -Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, als gevolg van een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. - Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden. -Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. -Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen. 4 1.5 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden. 1.6 Van school of studierichting veranderen tijdens het schooljaar Als je in de loop van het schooljaar van school of studierichting wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de school. De school bepaalt op welke data dit kan. 2 Onze school Een verwijzing naar de jaarkalender, met vermelding van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar, vind je in deel III van het schoolreglement. 2.1. Dagindeling eerste en tweede graad: VOORMIDDAG maandag ->vrijdag (op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.) 8.20 u. 8.30 u. 10.10 u. 10.25 u. 12.05 u. Morgenbezinning Lessen Pauze Lessen Middagpauze NAMIDDAG maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag 13.15 u. 14.55 u. 15.10 u. 16.00 u. Lessen Pauze Lessen Einde van de lessen 2.2. Dagindeling derde graad: VOORMIDDAG maandag -> vrijdag (op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.) 8.20 u. 8.30 u. 10.10 u. 10.25 u. 13.00 u. Morgenbezinning Lessen Pauze Lessen Middagpauze NAMIDDAG maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag 14.05 u. 14.55 u. 15.10 u. 16.00 u. Lessen Pauze Lessen Einde van de lessen 2.3 Schoolrekening Bij de start van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. 5 Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën… Zaken die de school als enige aanbiedt (voorgedrukt proefwerkpapier, schoolshirt…) koop je verplicht aan op school. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je die aankoopt of eraan deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor bepaalde posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. De kosten voor schoolse en buitenschoolse activiteiten zullen op de schoolrekening geplaatst worden of, na verwittiging, contant geïnd. Afwezigheid op de dag zelf van de activiteit betekent geen annulatie van de gemaakte kosten. In dit geval worden de kosten die de school al heeft moeten maken, aangerekend. Enkel wanneer de afwezigheid gewettigd wordt door een doktersattest, worden geen kosten aangerekend. Enkel in geval van gewettigde afwezigheid of een daguitstap met de school brengen wij de niet genomen maaltijden in mindering. 2.3.1 De betaling De school bezorgt aan je ouders 4 maal per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat deze afrekening tijdig (binnen de dertig dagen na verzending) en volledig wordt betaald. Na de vervaldag wordt de schoolrekening als aanvaard beschouwd. Na de vervaldatum worden rappelkosten aangerekend. 2.3.2 Bij betalingsmoeilijkheden Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. 2.3.3 Bij wanbetaling Indien wij vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken wij in eerste instantie in overleg naar een oplossing. De derde herinnering wordt aangetekend verstuurd. 3 Studiereglement 3.1 Aanwezigheid – afwezigheid Als je ingeschreven bent in onze school, verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Je bent ook verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn. Bezinningsdagen, sportdag, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel 1 die je ouders ondertekend hebben. Je bent elke schooldag bij het eerste belteken (8u20 en 13u15 of 14u05 voor de derde graad) op de speelplaats aanwezig. Wanneer je om één of andere reden te laat komt voor de morgenbezinning of voor het begin van de lessen, meld je je onmiddellijk met je schoolagenda op het leerlingensecretariaat. Je mag slechts naar 6 je klas als jouw aanwezigheid in je agenda genoteerd werd. Wie driemaal te laat komt, krijgt een sanctie. 3.1.1 Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.2 tot en met 3.1.7. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie hierover vind je in punt 3.1.8 Algemene afspraak: wanneer je afwezig bent, verwittigen je ouders telefonisch de school: ‘s morgens vóór 9.00 uur en ’s middags vóór 14 uur. 3.1.2 Je bent ziek 3.1.2.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? • voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen (zie: voorgedrukte afwezigheidsbriefjes in de schoolagenda). • een medisch attest is nodig – voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; – wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; - als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie) – als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken. • Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen: -uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”); -de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; -begin- of einddatum zijn vervalst; -het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ... Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest, beschouwen we als spijbelen. • Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op de eerste dag dat je terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders. 3.1.2.2 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal 7 volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht. Zwemmen (in de eerste graad) maakt deel uit van het curriculum van het vak lichamelijke opvoeding. Niet deelnemen kan enkel omwille van medische redenen. 3.1.2.3 Tijdelijk onderwijs aan huis Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen kan volgen op school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken. TOAH is gratis. Je hebt recht op TOAH -nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden doorlopen. -als je op 10 km of minder van de school verblijft. -als je ouders een schriftelijke aanvraag bezorgen bij de directeur en daar een medisch attest bijvoegen waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar dat je wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. 3.1.2.4 synchroon internetonderwijs Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 3.1.3 Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoont. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht, of een huwelijksaankondiging. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie deel II, punt 3.1.8). 3.1.4 Je bent (top)sporter Als je een topsportstatuut (A of B) hebt, kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen. 3.1.5 Je hebt een topkunstenstatuut Als je een topkunstenstatuut (A of B) hebt, kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline. 3.1.6 Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie deel II, 3.1.2.3) 3.1.7 Je bent afwezig om één van de volgende redenen: • je moet voor een rechtbank verschijnen; • de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; 8 • bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; • de dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; • je bent preventief geschorst; • je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; • je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; • om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: – Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); – Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); –Orthodoxe Kerk: (enkel voor de jaren waarin het orthodox kerst- of paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Kerstmis (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag). -Op de momenten dat de delibererende klassenraden samenkomen, mag je afwezig zijn. De school voorziet dan wel opvang. Je zal hierover geïnformeerd worden en bent verplicht op voorhand te kennen te geven dat je wenst opgevangen te worden. 3.1.8 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders). 3.1.9 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Bij korte afwezigheden gaan de inhaaltoetsen in de regel door op de laatste lesdag van de week om 16.00 u. Bij terugkeer op school na je afwezigheid neem je zelf contact op met de vakleerkracht. Bij problematische afwezigheid bij een vooraf aangekondigd evaluatiemoment kan het cijfer ‘nul’ worden gegeven. Als je gewettigd afwezig was bij één of meerdere proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte. 3.1.10 Spijbelen kan niet Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs. 3.2 Persoonlijke documenten De agenda is een officieel document. Je klassenleraar maakt je duidelijk hoe je de agenda dient te gebruiken. De agenda fungeert als een duidelijk houvast voor je studie- en werkplanning. De taken, de te leren lessen, voorbereidingen en langlopende taken worden genoteerd. Iedere week wordt je 9 agenda door één van je ouders ondertekend op de daartoe voorziene plaats. Wanneer door een personeelslid een mededeling of opmerking in je agenda wordt genoteerd, laat je die dezelfde dag nog ondertekenen door je ouders. Er geldt ook bewaarplicht: de schoolagenda’s van alle leerlingen dienen bewaard te blijven tot en met 31 augustus van het schooljaar dat op het schooljaar volgt waarop ze betrekking hebben. Zorg ervoor dat je de notities steeds nauwgezet en volledig bijhoudt. Wij verwachten tijdens de lessen een betrokken leshouding: hiervoor heb je steeds het nodige bij, d.w.z. handboeken, notities e.d. Op het einde van het schooljaar houd je je notities zelf bij en dit gedurende één jaar. Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Tijdig inleveren is een vorm van stiptheid én een vorm van respect voor je leerkrachten en medeleerlingen. Plagiaat is een vorm van fraude (zie deel II, 3.4.4.2). Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Bij een langere gemotiveerde afwezigheid wordt een regeling afgesproken met de graadcoördinator. De leerling(e) neemt daartoe zelf onmiddellijk contact op met de coördinator. De leerlingenkaart bevat gegevens over het gebruik van maaltijden op school en het volgen van avondstudie. Je hebt de leerlingenkaart steeds bij je en kan die op elk moment voorleggen wanneer daarom gevraagd wordt. 3.3 Het taalbeleid van onze school Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van de maand september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. 3.4 Begeleiding bij je studies 3.4.1 De klassenleraar Eén of twee leraren vervullen de taak van klassenleraar. Bij die leraren kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met de studie, persoonlijke situatie of klassituatie. Een gesprek in vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. 3.4.2 De begeleidende klassenraad Wekelijks komen de leerkrachten samen in een “begeleidende klassenraad”. Hierdoor wordt het contact met en de samenwerking tussen de leerkrachten vergemakkelijkt. Tijdens deze klassenraad worden ook de attitudes en leerresultaten van de leerlingen besproken, zodat gezocht kan worden naar een passende begeleiding. 3.4.3 een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meerdere vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij specifieke onderwijsbehoeften Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad 10 kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma ... We werken hiervoor samen met het CLB. Bij ziekte, ongeval -Als je hierdoor één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. -In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. 3.4.4 De evaluatie 3.4.4.1 Het evaluatiesysteem • Het dagelijks werk Dit omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je toetsen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. De leraar bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al kan je bij de planning van taken en toetsen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal ondervragen. Wie een opdracht niet tijdig inlevert, zal verplicht worden die opdracht op school af te werken. • Proefwerken De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school behoudt zich het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Voor een aantal vakken is er gespreide evaluatie. Hierover verneem je meer bij het begin van het schooljaar. Bij de globale beoordeling steunen we op het resultaat van ieder vak en van iedere leerperiode. Elk vak wordt beoordeeld op 100 punten. Voor vakken met proefwerken is het aandeel van dagelijks werk en proefwerk gelijk. Naast de rapportering voor dagelijks werk en proefwerken, kunnen vormen van permanente en/of gespreide evaluatie opgenomen worden in de globale evaluatie. Via de tweede nieuwsbrief en het eerste rapport eind oktober krijg je het volledig overzicht van de vakken met permanente evaluatie en de (eventuele) semestervakken. 3.4.4.2 De beoordeling en fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, externe of elektronische ondersteuning, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten… Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan: het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of 11 hij de onregelmatigheden als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. 3.4.4.3 Meedelen van de resultaten • portfolio In je portfolio worden taken en toetsen bijgehouden, die je ter ondertekening voorlegt aan je ouders. • Het rapport Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je resultaten van proefwerken en gespreide evaluatie. Daardoor is het mogelijk je vorderingen op school te volgen, te evalueren, bij te sturen. Jijzelf en je ouders kunnen de stand van zaken steeds online volgen. Op elk oudercontact wordt een gedrukt rapport meegegeven. Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met de data waarop je de rapporten worden overhandigd. • Oudercontacten Onze school organiseert 4 oudercontacten. De data vind je terug op de jaarkalender. Je ouders worden hiervoor via de nieuwsbrief uitgenodigd. Er zijn eveneens meerdere individuele contactmogelijkheden. Maar om contact op te nemen met de school, hoeven je ouders niet te wachten op een uitnodiging van de school. Een telefoontje volstaat voor een afspraak. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij toetsen en proeven die je hebt afgelegd. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. 3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar 3.5.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad. Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom: – of je al dan niet geslaagd bent; – welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. De delibererende klassenraad is prospectief (behalve voor het 6de jaar) en zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan. Hij steunt zich bij zijn beslissing op: – de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; – beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; – je mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. 12 De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie verder in punt 3.5.3). 3.5.2 Mogelijke beslissingen • Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: – krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; – ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. – als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing. Het oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. • Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: – een getuigschrift van de eerste graad; – een getuigschrift van de tweede graad; – een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad). Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen. 3.5.3 Het advies van de delibererende klassenraad De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. Dit advies kan o.a. bestaan uit: •suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten). •concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak. •een waarschuwing voor een of meerdere vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken. De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meerdere tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbaar positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het uitgevoerd werd, kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn. 13 3.5.4 Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 jaar bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). 1 Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de directeur of zijn afgevaardigde. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je leeftijd. Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint de termijn van drie dagen* pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld. Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit aanvragen bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging, die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De directeur of zijn afgevaardigde verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden: • de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen; • de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van directeur of zijn afgevaardigde, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan. 2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 jaar bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur: Aan de voorzitter van het schoolbestuur Don Bosco Onderwijscentrum vzw Don Boscolaan 15 3050 Oud-Heverlee Die brief versturen ze ten laatste de derde dag*, nadat aan jullie: • ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met directeur of zijn afgevaardigde (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd); • ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing). Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. 14 Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • het beroep is per aangetekende brief verstuurd; • het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren; • het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. 3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders samen met jou uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 4 Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe! 4 Leefregels, afspraken, orde en tucht 4.1 Concrete afspraken en regels op school 4.1.1 respect voor jezelf, voor medeleerlingen en personeelsleden •Samen met je medeleerlingen vorm je één leefgroep. Als school vinden wij het belangrijk dat wij met iedereen op een beleefde en respectvolle manier omgaan. Dit uit zich in je houding en je taalgebruik. Nederlands is de omgangstaal op school. Wees in het contact met anderen (medeleerlingen én volwassenen) steeds beleefd en voornaam. •Nette en aangepaste kledij is voor ons een vorm van levensstijl. Zorg voor ons uiterlijk is voor ons een teken dat wij als jongeren proberen een bewuste keuze te maken. We weten een onderscheid te maken tussen les en ontspanning. Wat passend is voor één bepaalde situatie is dit niet voor een andere. Het is een kwestie van grenzen kennen. Gezond verstand en niet uitdagen zijn hier maatgevend. Petten en andere hoofddeksels zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen. De uiteindelijke beslissing wat kan en niet kan, ligt bij de directie. •Je hebt respect voor je eigen materiaal en dat van je medeleerlingen. Als je iets wil ontlenen, vraag je dat eerst en achteraf geef je het geleende onbeschadigd terug. Ongevraagd lenen of stelen kan niet. • Als je elektronische toestellen meebrengt naar school is dat op eigen risico. De school kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van dit soort toestellen. Het gebruik van een gsm-toestel, smartphone, MP3-speler, Ipod, foto- of filmtoestellen… is tijdens de school- en 15 studie-uren niet toegelaten, tenzij je daar uitdrukkelijk toelating voor krijgt. Bij misbruik van bovengenoemde toestellen, zal je dit tijdelijk worden afgenomen en kan er een ordemaatregel volgen. • Als school willen we ook al het mogelijke doen om het pesten en geweld een halt toe te roepen. De school aanziet het als haar plicht tegenover dit probleem een duidelijk standpunt in te nemen en pestkoppen niet verder te dulden. Telkens wanneer zij het nodig acht zal er gepast gereageerd worden. Wij zullen tevens de nodige begeleiding voorzien voor het slachtoffer. We doen daarbij een beroep op de medewerking van iedereen: de directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, CLB-medewerkers… Ook de ouders en leerlingen zelf spelen hierbij een grote rol. Wij vragen dan ook aan ouders en leerlingen de school op de hoogte te brengen van pesterijen waarvan zij weet hebben. Dit kun je melden aan de directie, de coördinator, de klassenleraar of aan één van de leraren die zich met deze problematiek op school specifiek bezighoudt. • seksueel grensoverschrijdend gedrag We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de directie of je graadcoördinator. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen. 4.1.2 respect als christelijke gemeenschap Elke dag zetten we in met een korte bezinning. De morgenbezinning voor jouw groep begint stipt om 8.20 uur. Je wacht op de speelplaats tot er gebeld wordt. Pas dan ga je rustig, in groep, naar het lokaal en je gaat in stilte op de aangeduide plaats zitten. In de morgenbezinning is iedereen tijdig aanwezig. Laatkomers melden zich aan op het secretariaat. Als er met de klas een pastorale activiteit gepland is, neemt iedereen eraan deel. Ook daar heb je respect voor de anderen. 4.1.3 respect in de lokalen Elk lokaal dat je gebruikt, laat je netjes achter. Na de morgenbezinning verzamelt het eerste jaar per rij op de speelplaats. Na een pauze verzamelt het eerste jaar bij het belsignaal zo vlug mogelijk per klas in de rij. Met de leerkracht ga je ordelijk naar de klas waar je blijft staan tot de leerkracht teken geeft dat je mag gaan zitten. Tweede jaar, tweede en derde graad: bij het belsignaal begeef je je zo vlug mogelijk naar het lokaal. Je jas hang je altijd aan de kapstokken. Je brengt respect op voor ieders studie door het vermijden van hinderlijk lawaai. In het klaslokaal heb je een vaste plaats. Deze plaats wordt door de leerkracht toegewezen. Je tafel in de klas houd je netjes. Per week wordt in de klas door de klassenleraar een klas- en bordverantwoordelijke aangeduid. Kauwgom hoort niet thuis in de schoolgebouwen. Tussen de lessen in blijf je op je plaats zitten. Je legt ondertussen de boeken en notities klaar die je het volgende lesuur nodig hebt. Je loopt zeker niet rond in de klas of in de gangen. Wanneer het gebeurt dat je tussen twee lestijden naar het toilet moet, vraag je daarvoor de toelating aan de leraar Tijdens de pauzes ga je altijd naar je eigen speelplaats. Wanneer je van klaslokaal moet veranderen, verplaats je je steeds zo rustig en zo vlug mogelijk naar het lokaal waar de volgende les doorgaat. Wees vooruitziend en neem altijd je boekentas of het nodige mee, wanneer je na een pauze naar een ander lokaal moet. 16 4.1.4 respect in specifieke lokalen In bepaalde vaklokalen en in het openleercentrum worden geen boekentassen binnengebracht. Ze worden in de rekken bij die lokalen geplaatst. Voor vaklokalen (labo’s, techniek, OLC, ICT-lokaal) en de avondstudie gelden specifieke afspraken, die bij het begin van het schooljaar via een aparte brief (smartschool) worden meegedeeld en die deel uitmaken van het schoolreglement. Voor de les L.O. begeef je je in groep naar de sporthal. Na een pauze gebeurt dit o.l.v. de leerkracht. Het turngerei van de school, dat verplicht is tijdens die lessen, bewaar je in een sporttas en is voorzien van je naam. Je turnkledij laat je achter in de voorziene kasten in de sporthal. Uiteraard neem je die kledij regelmatig mee naar huis voor een wasbeurt. In de sporthal draag je enkel sportschoenen met een zool die geen strepen nalaat. Je zorgt er ook voor dat je schoenen genaamtekend zijn. In de studiezaal heb je voor de avondstudie een vaste plaats. Die wordt je aangeduid door de studieverantwoordelijke. Je gaat steeds in groep en op een rustige manier de studiezaal binnen. Tijdens de pauzes blijven de studieblijvers op de speelplaats van de tweede graad. Wie zich heeft ingeschreven, houdt zich aan dezelfde regels voor afwezigheden zoals voorzien in de onderwijsreglementering. Afwezigheden worden door de school opgevolgd (via mail naar je ouders). Drie ongewettigde afwezigheden kunnen een sanctie en uitsluiting uit de studie tot gevolg hebben. Wie avondstudie volgt, ondertekent samen met de ouder(s) een engagementsverklaring. Je afwezigheid in de avondstudie is enkel geldig bij vooraf verwittigen. Er is geen avondstudie voorzien de avond voor een lesvrije dag of parascolaire activiteit. Je hebt de mogelijkheid om op school een ‘locker’ te huren. De huur geldt voor een volledig schooljaar. Je kan die gebruiken om schoolgerei in op te bergen. De leraarskamer is niet de gepaste plaats om taken af te geven die je al in klas had moeten afgeven. Wanneer je tijdens de dag een leerkracht dringend nodig hebt uit de leraarskamer, dan klop je er steeds aan en je blijft in de gang wachten. ‘s Middags eet je altijd in de aangewezen eetzaal en niet op de speelplaats of in de gangen. Je krijgt een persoonlijke badge met barcode die je niet aan anderen mag uitlenen. Je kan ‘s middags ook thuis eten als dit in het begin van het trimester zo werd doorgegeven. 4.1.5 respect op de speelplaats en de terreinen Tijdens de pauze blijf je enkel op jouw speelplaats. De andere speelplaatsen, de atletiekpiste, de binnentuin, de klasgangen, de fietsenrekken en de ruimten achter de kapel en het kerkhof maken daar géén deel van uit, tenzij toelating wordt gegeven door de verantwoordelijke. Na een pauze vertrek je nooit voor het belteken naar een lokaal. Tijdens de pauzes blijven de lokalen gesloten. Tijdens de middagpauze worden heel wat sport- en spelmogelijkheden aangeboden. Bij mooi weer kan de eerste en tweede graad, mits toelating van de assistenten, tussen 12.30 uur en 13.00 uur naar het sportveld. Dit is een ontmoetingsplaats, een plaats om te sporten en géén ligweide. Bij het begin van de pauze kan je van de begeleider, in ruil voor je leerlingenkaart, spel- en sportmateriaal krijgen. Wie spelmateriaal afhaalt, blijft daarvoor verantwoordelijk en zorgt er ook voor dat het materiaal ná de pauze bij de begeleider teruggebracht wordt. Uit eerbied voor elkaar en uit respect voor elkaars kledij, laat je het slungelachtige trekken en stoeien achterwege. Verliefdheid kan je overvallen … maar uit respect voor iedereen, laat je op school expliciete uitingen van verliefdheid achterwege. Aangebrachte beschadiging van gemeenschappelijk bezit of uitrusting meld je in alle oprechtheid aan de assistent of op het economaat. Bij vandalisme en bijvoorbeeld glasbreuk zal je verplicht worden de aangebrachte schade te vergoeden. 17 Gevonden waardevolle voorwerpen breng je onmiddellijk naar het leerlingensecretariaat. Ze zijn ook daar af te halen. De toiletten zijn geen buurthuizen! Je blijft er dus niet om te praten of te spelen. Je gaat zo vlug mogelijk terug naar je speelplaats. Tijdens de schooltijd verlaat je nooit de school. Wie zonder toelating de school verlaat, is niet verzekerd. Wie uitzonderlijk toch naar huis moet, dient vooraf toelating te vragen. 4.1.6 respect voor de omgeving De school bevindt zich in een groene omgeving. Het spreekt voor zich dat wij verwachten dat je respect hebt voor de natuur. Daarom worden geen takken of gebladerte van de bomen en struiken afgebroken. Wij willen ook meehelpen om de afvalberg te verkleinen. Wij maken er dan ook een punt van dat afval gesorteerd wordt (papier - PMD - restafval) en dat alle afval in de passende vuilnisbak wordt gedeponeerd. Drankblikjes horen enkel en alleen in de eetzaal en op de speelplaats thuis. Lege blikjes worden steeds in de blauwe vuilnisbakken gegooid. In de eetzaal willen we het gebruik van aluminiumfolie als verpakking sterk ontraden. We hopen dan ook dat je een brooddoos gebruikt om je boterhammen in weg te stoppen. De lege brooddozen - voorzien van je naam - leg je op de aangeduide plaatsen. Je neemt ze iedere dag mee naar huis. 4.1.7 respect in het verkeer Velen van ons begeven zich van en naar de school met de fiets of bromfiets. Het spreekt voor zichzelf dat je je net als de andere weggebruikers aan de wegcode houdt én dat je er steeds voor zorgt dat je (brom-) fiets piekfijn in orde is; een goed fietslicht en een fluohesje zijn geen overbodige luxe. Om van en naar de school te komen, neem je steeds de veiligste weg. Je rijdt enkel de school binnen langs de Sint-Annastraat. Op de school plaats je je fiets of bromfiets in de daarvoor voorziene rekken, op een aangeduide plaats. Je (brom-)fiets doe je verplicht op slot. De snelbinder bewaar je in je boekentas. Beschadigingen aanbrengen aan fietsen van medeleerlingen kan ernstige gevolgen hebben voor de gebruiker ervan. Uit respect voor de anderen beschadig je dus geen enkele (brom-)fiets. 4.1.8 respect ook buiten de school Deelnemen aan parascolaire activiteiten kan een belangrijke bijdrage leveren om van de school een “thuis” te maken. Voor iedere activiteit zullen concrete afspraken gemaakt worden en blijft het schoolreglement van kracht. De school biedt heel wat mogelijkheden om je in te zetten, om verantwoordelijkheid op te nemen. Als je je voor één of andere schoolse (bijv. avondstudie, studiebegeleiding... ) of parascolaire activiteit inschrijft, zorg je ervoor dat je dit opgenomen engagement zo goed en trouw mogelijk vervult. Verwittig daarom ook steeds tijdig (d.w.z. minstens één dag vooraf) de verantwoordelijke wanneer je niet aanwezig kan zijn. Geen enkele leerling(e) of klasgroep mag onder de naam van de school een fuif organiseren. 18 4.2 Privacy Welke informatie houden we over je bij? Voor de leerlingenadministratie en –begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in deel III, punt 5). Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor zullen aangerekend worden. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Wat als je van school verandert? Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school laten weten. Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes…) Om iedereen te informeren over de schoolse activiteiten publiceren wij geregeld foto’s van leerlingen op onze website of in het schooltijdschrift @dbk. De bedoeling van deze foto’s is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Leraren en andere personeelsleden van de school zullen foto’s maken met respect voor de afgebeelde personen. De foto’s worden steeds genomen in een normale schoolcontext. Wij waken erover dat de foto’s niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zullen wij steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen foto’s van jou publiceren. Deze regels gelden ook voor jou. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. De school maakt ook gebruik van bewakingscamera’s Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de beelden. De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. 19 Doorzoeken van lockers De directie behoudt zich het recht om, in geval van een heel ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de lockers met bijstand van de politie te doorzoeken. Het initiatief hiertoe berust bij de school zelf. 4.3 Gezondheid Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig roken, drinken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Vanuit onze opvoedende taak voeren wij een preventiebeleid. Het is de leerlingen verboden te roken op school of in de onmiddellijke omgeving van de school. Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten van de school. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 06.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 06.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ‘s avonds. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je eventueel klacht indienen bij de onderwijsinspectie. Hieronder vind je het beleid zoals dit door onze preventiegroep ‘MAGDA…?’ is uitgewerkt. We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Geneesmiddelen op school -Je wordt ziek op school: als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen. Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers. Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen met je ouders. -Toezien op het gebruik van geneesmiddelen: het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een aanvraagformulier ‘mijn kind moet op school medicijnen gebruiken. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan brengen we je ouders op de hoogte. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het leerlingensecretariaat. -Medische handelingen: wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren. 20 -Je wordt ziek op meerdaagse uitstap: Het kan voorkomen dat uw kind tijdens een studiedag/kamp/… ziek wordt, ergens pijn heeft, zich verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo efficiënt mogelijk handelen. In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een insectenbeet, een blauwe plek, menstruatiepijn…) zal de school de afweging maken of uw kind gebaat is bij het innemen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op een door het schoolbestuur goedgekeurde lijst. De school houdt een register bij van elk genomen medicijn. Hierop zal worden aangeduid welk medicijn een leerling op welk tijdstip heeft ingenomen en onder wiens toezicht. Deze lijst wordt geregeld gecontroleerd, om misbruik en overconsumptie te voorkomen. Na afloop van het schooljaar zal dit formulier vernietigd worden. In elk ander geval zal de school altijd contact met u opnemen om te overleggen over de stappen die de school moet ondernemen. Wanneer de situatie zich echter voordoet dat u niet te bereiken bent, zal de school de huisarts van uw kind of zo nodig de schoolarts contacteren om advies te verkrijgen over de verder te ondernemen stappen. Uw kind zal bij aanvang van het kamp of de schoolreis een document meekrijgen met een aantal medicijnen op vermeld. Het is aan u als ouder om de toestemming te geven of het medicijn al dan niet mag toegediend worden aan uw zoon of dochter. Wanneer je onder invloed van alcohol verkeert, kan je niet goed werken of leren. Daarom is het op school tijdens les- en schooldagen niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Het is verboden om op school of op buitenschoolse activiteiten alcoholhoudende drank en pepdrankjes mee te brengen. Gokken is op school en in schoolcontext niet toegelaten. Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te raken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dit neemt niet weg dat we volgens het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet met ons hulpaanbod meewerkt, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. Zo kan je ten slotte uit de school verwijderd worden en kunnen we ons verplicht zien de gerechtelijke instanties te verwittigen. De uitgebreide tekst van het preventiebeleid is bij de directie te verkrijgen. 4.4 Orde- en tuchtreglement We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement. 1 Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn: -een gesprek met je klasleraar; -een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen. -een time-out: dat is een programma dat in de plaats komt van normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan. 21 2 Ordemaatregelen Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging. Welke ordemaatregelen zijn er? • een verwittiging • strafwerk • de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op het leerlingensecretariaat • een aparte verplichte opdracht in plaats van de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 3 Tuchtmaatregelen Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn: • als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt • als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt. Welke tuchtmaatregelen zijn er? • je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie punt 4); • je kan definitief uitgesloten worden uit de school. Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier. Hoe verloopt een tuchtprocedure? • De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden. • Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken. • Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. 22 • Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. • In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie verder). Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). De beroepsprocedure gaat als volgt: • Je ouders dienen met een aangetekende brief in het Nederlands, beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: Aan de voorzitter van het schoolbestuur Don Bosco Onderwijscentrum vzw Don Boscolaan 15 3050 Oud-Heverlee • De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag* nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. • Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - het beroep is per aangetekende brief verstuurd; - het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren; - het beroep is gedateerd en ondertekend. Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III, punt 1, wie is wie). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal je ouders samen met jou uitnodigen voor dat gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. Die termijn van tien dagen* wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 23 De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure • We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden. • Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven. • Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. • Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school. - Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven. - Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven. • Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren. Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren: • bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting; • wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart en geeft zo nodig bijkomende motivering. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden. Wat is een herstelgericht groepsoverleg? Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte. 4 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school moet aanwezig zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve schorsing kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk 24 doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders. 4.4 Klachtenregeling Je ouders of jij zelf hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directeur /voorzitter van het schoolbestuur. Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie Guimardstraat 1 1040 Brussel Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: - de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. -de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur. -de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld. -de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. -de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: -klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf); -klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen; -klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. zijn personeelsleden; -klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …). 25 Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen. De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dus ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan. Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit. Deel III – Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. 1. Wie is wie? Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school: • het schoolbestuur : v.z.w. Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee • de scholengemeenschap: O.L.V. van Groeninge, Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk • de directeur: Tuur OTTEVAERE • de adjunct-directeurs: Betty DE BUCK – Heidi STAELENS • de graadcoördinatoren: Ignace Tanghe (1ste graad), Frank LEJAEGERE (2de graad), Matthijs ROETS (3de graad) • de klassenraad • de schoolraad: De school heeft een schoolraad met afvaardigingen van het personeel, de leerlingenraden, de ouderraad en de socio-economische omgeving. • de ouderraad • de leerlingenraden De ledenlijst van de onderscheiden participatieorganen is te bekomen op het secretariaat. • de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt 4.4). De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen. • de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald (zie deel II, punt 3.5.4). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen. • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen: - het leren en studeren 26 - de onderwijsloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - het psychisch en sociaal functioneren. Onze school wordt begeleid door CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk, 056/24.97.00. Samen met het CLB hebben we een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt, één dossier aan. De CLB-medewerker houdt hierbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken. Als je van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB Groeninge. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetels van de CLB’s of in één van de vestigingen van het CLB Groeninge. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en de gegevens die horen bij verplichte opdrachten van het CLB (medische onderzoeken – leerplichtproblemen). Jij en je ouders zijn verplicht mee te werken met het CLB voor: • de begeleiding van spijbelgedrag • collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Als je ouders of jijzelf (vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde arts van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-arts of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. 2. Het studieaanbod Eerste graad 1. Latijn 2. Latijn met STEM (in 2de jaar) 3. Moderne Wetenschappen 4. Moderne Wetenschappen met STEM Tweede graad 1. Economie 2. Latijn 3. Wetenschappen 4. Wetenschappen met STEM Derde graad 1. Economie-Moderne Talen 2. Economie-Wetenschappen 3. Economie-Wiskunde 4. Latijn-Moderne Talen 5. Latijn-Wetenschappen 6. Latijn-Wiskunde 7. Moderne Talen-Wetenschappen 8. Moderne Talen-Wiskunde 9. Wetenschappen-Wiskunde 27 3. Info en communicatie De school communiceert met de ouders via het schooltijdschrift, de schoolagenda, de nieuwsbrief, die ook terug te vinden is op de website van de school of uitzonderlijk via een brief per post of per mail. Jaarkalender Je ontvangt bij de start van het schooljaar een kalender waarop de activiteiten intra- en extra-muros van het schooljaar zijn vermeld. 4. Jouw administratief dossier De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je daarom de volgende documenten binnen op het secretariaat: • het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je dit niet hebt behaald, bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie) • je identiteitskaart, waarvan we een fotokopie in je dossier bewaren. Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke documenten je moet binnenbrengen. 5. Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren en opvoeders. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past. 5.1 Het gaat over jou Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen. 5.2 Geen geheimen Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. Wat is dit? Op school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding. Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft. 5.3 Een dossier Je begrijpt dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. 28 We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel II, punt 4.2. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren. 5.4. De cel leerlingenbegeleiding Om je op een goede manier te begeleiden, werken we op school met een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen. We bereiden die vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken. 5.5 Je leraren Soms is het ook noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat altijd met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd, moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 6. Samenwerking met de politie Onze school volgt de afspraken die gemaakt werden in het veiligheidsprotocol van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (ondertekend op 01/02/2007) tussen de procureur des Konings, de burgemeesters, de korpschefs van de lokale politie en de schoolbesturen. Dat protocol dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen te bevorderen en te voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd. Dit protocol is na te lezen op de website van de scholengemeenschap www.olvgroeninge.be en ook op te vragen op het secretariaat van de school. 7. Waarvoor ben je verzekerd? Als je op school of op je gewone weg (niet noodzakelijk de kortste weg, een alternatieve route mag ook) van en naar school een ongeval overkomt, verwittig je zo spoedig mogelijk het leerlingensecretariaat, dat de nodige formulieren zal bezorgen. De schoolverzekering is verplicht en omvat een aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor rechtsbijstand en voor lichamelijke ongevallen, dus niet voor stoffelijke schade. 7.1 verzekering lichamelijke ongevallen Deze verzekering geldt voor de ongevallen in het schoolleven en op de schoolweg. 7.2 de burgerlijke aansprakelijkheid Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de leerlingen voor schade veroorzaakt aan derden in het schoolleven. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is aanvullend (op de eventuele eigen verzekering) en geldt tijdens het schoolleven en als men op eigen kracht van en naar school gaat. Daarom is een eigen (familiale) verzekering sterk aan te raden. Als een leerling burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval (vb. een leerling veroorzaakt schade aan de goederen van een andere leerling of een persoon vreemd aan de school), dan moet deze leerling (ouders) deze schade vergoeden. Enkel wanneer de school burgerlijk aansprakelijk wordt, zal de schoolverzekering tussenbeide komen. 8. Vrijwilligers De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. 29 De Organisatie vzw Don Bosco Onderwijscentrum Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. De polis ligt ter inzage op het economaat. Vergoedingen Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. Wij voorzien in geen enkele vergoeding. Geheimhoudingsplicht Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCOCOLLEGE KORTRIJK Voor kennisneming van en akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement tekenen de ouders en de leerling op de bijlage van de eerste nieuwsbrief. Ook al is de handtekening van de meerderjarige rechtsgeldig, toch vragen wij dat ook de ouders het schoolreglement ondertekenen ter kennisname en akkoord. (zich akkoord verklaren met het opvoedingsproject en dit schoolreglement is een voorwaarde om als leerling ingeschreven te zijn in deze school. Ook de bladen met lokaalreglementen en afspraken voor leerlingen maken deel uit van het schoolreglement).