Schoolreglement

2019 - 2020

1
SCHOOLREGLEMENT 2019-2020

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en 
een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je het reglement rond 
inschrijvingen en onze school, het studiereglement, de leefregels en afspraken en het orde- en 
tuchtreglement. Het derde deel, dat van meer informatieve aard is, maakt strikt genomen geen deel 
uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle 3 de delen werden besproken op de 
schoolraad.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. 

Soms kan het nodig zijn dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er 
wijzigingen zijn in het eerste en tweede deel, moeten je ouders akkoord gaan. Bij veranderingen in 
het derde deel is dat niet nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in dit schoolreglement over ‘je 
ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het 
schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. 
Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator…

Deel I – Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING tussen school en ouders
Beste leerling(e),

1 Pedagogisch project
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool 
houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel 
mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een 
leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die 
kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 
vandaag
in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Je bent ingeschreven in een Don Boscoschool, een school met een eigen opvoedingsproject,

‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’. In dit project staat omschreven hoe deze school 
naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken.

In een Don Boscoschool sta je er als leerling centraal en dat met je hele persoon. Je moet hier 
niet alleen leren, maar je wordt erkend en benaderd in alles wat je bent: je sportieve 
mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je geloof...

Een Don Boscoschool is een katholieke school. Net zoals je leerkrachten mag je op het vlak van 
geloof je eigen overtuiging hebben. Je kan die ook in respect voor anderen ter sprake brengen. De 
school verwacht van jou dat je met respect luistert naar het gelovige gebeuren, daar zoveel 
mogelijk aan deelneemt en je daartegen niet verzet. Jouw openheid en respect roepen ook het respect 
van je leerkrachten voor je eigen overtuiging op.

Je directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan ook met je om in de typische stijl 
van Don Bosco. Zij zijn graag bereikbaar en zullen niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens de 
ontspanning, met jou het schoolleven vorm geven. Door dat alles heen tonen zij je dat je 
welbevinden hen ter harte gaat. Van jou verwachten zij dat je openstaat voor deze activiteiten en 
deze stijl. Van jou verwachten zij ook dat je de klassfeer helpt opbouwen en dat je die sfeer helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven.

Onze school is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook een school van leerlingen. Je 
leerkrachten geven je kansen om je school, met alles erop en eraan, mee uit te bouwen. Zij 
verwachten dat je via de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je verantwoordelijkheid 
in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar dat mogelijk is.

Je leerkrachten weten dat er regels moeten zijn om het schoolleven te ordenen, anders wordt het een 
warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Van jou verwachten zij 
dat je deze regels respecteert. Een aantal van die regels worden hieronder in de verf gezet.

 

2 Engagementsverklaring

Beste ouders,

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen 
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw zoon/dochter op een zo goed 
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw 
zoon/dochter in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en 
rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact

We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van uw zoon/dochter. Het is goed dat u weet hoe 
de school werkt. Daarom willen we goede en duidelijke afspraken met u maken.

We willen u geregeld laten weten hoe uw zoon/dochter op school werkt. Daartoe zijn er momenten om 
met de leraren over uw zoon/dochter te praten. Bij het begin van het schooljaar krijgt u de data
waarop deze oudercontacten doorgaan.
We verwachten dat u als ouder samen met de school werkt aan de opvoeding van uw zoon / dochter. Als 
u vragen of zorgen heeft over het werk van uw zoon/dochter op school, kan u altijd met ons contact 
opnemen. We zullen er dan met u over praten.

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Het is nodig dat uw zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is immers de wet op de 
leerplicht. We verwachten dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni aanwezig is in 
alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten 
enz. zijn normale schooldagen, ook als ze langer dan één dag duren. Uw zoon/dochter krijgt er de 
kans om bij te leren. Dit betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat uw zoon/dochter elke schooldag op tijd op school aanwezig is. Als hij/zij 
te laat komt, kan de school maatregelen treffen.

Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter niet kan deelnemen aan alle lessen of activiteiten of 
dat hij/zij te laat komt. Wat u dan moet doen, staat in het schoolreglement onder deel II, punt 
3.1.

Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, mag 
een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de 
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u erop let dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan 
activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is.

2

Voor jongeren is leren en naar school komen soms lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de 
school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De 
school verwacht bovendien uw medewerking als uw zoon/dochter hierbij moet begeleid worden.

Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het een probleem wordt. De 
school speelt het dossier dan door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de school om uw zoon/dochter te 
begeleiden, kan de directeur beslissen uw zoon/dochter te straffen en indien nodig een
tuchtprocedure op te starten. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/dochter uit te schrijven, 
bv. omdat hij/zij blijft afwezig zijn zonder reden of omdat het voor de school al een hele tijd 
niet duidelijk is waar hij/zij verblijft.

 

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit betekent o.m. dat we volgen hoe uw zoon/dochter op school 
werkt (leerlingvolgsysteem) en steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding, zowel 
op studievlak als op socio-emotioneel vlak.
We begeleiden uw zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Om dat zo goed mogelijk te doen, 
overleggen we hierover met de ouders. We willen dat u hieraan meewerkt.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor een Nederlandstalige school brengt met 
zich mee dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw 
zoon/dochter een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp 
wanneer hij/zij niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands spreekt, hoort of 
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de 
klassenraad daartoe beslist.

 

Deel II – Het reglement

1 Inschrijvingen en toelatingen

1.1 Eerste inschrijving

Bij de inschrijving nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het 
schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan 
met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet 
telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de 
instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek.

1.2 Voorrang
Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde 
adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde 
dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.

1.3 Herinschrijving
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. Onze school vraagt 
op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke 
leerling vóór 6 juli een herbevestiging van de inschrijving, met de vermelding van de 
studierichting.

De inschrijving stopt enkel wanneer
-je zelf de school verlaat; of
-je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of
-een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is
om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, 
je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende 
schooljaar,

3

tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of
-jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving 
stopt dan op het einde van het schooljaar; of
-je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie 3.1.10).

1.4 Inschrijving geweigerd?
-Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, als gevolg van een 
tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
- Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële 
omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
-Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon 
secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet 
voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.
-Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt 
omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal 
automatisch bemiddelen.

1.5 Vrije leerling
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je 
inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije 
leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het 
einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

1.6 Van school of studierichting veranderen tijdens het schooljaar
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een 
bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de 
toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere 
studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

2 Onze school

Een verwijzing naar de jaarkalender, met vermelding van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor 

dit schooljaar, vind je in deel III van het schoolreglement.

2.1. Dagindeling eerste en tweede graad:

VOORMIDDAG

maandag ->vrijdag

(op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.)

8.20 u.morgenbezinning

8.30 u.Lessen 
10.10 u.Pauze 
10.25 u.Lessen
12.05 u.Middagpauze

NAMIDDAG maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag

13.15 u.Lessen 

14.55 u.Pauze 
15.10 u.Lessen
16.00 u.Einde van de lessen

Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht vanaf 08.00 uur. Na de schooluren is er 

avondstudie tot 18.00 uur voor wie zich hiervoor ingeschreven heeft.

 

g /

donderdag / vrijdag

 

 

 

 

 

 

14.05 u.
14.55 u.
15.10 u.
16.00 u.

 

 

 

 

 

 

Lessen Pauze Lessen
Einde van de lessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Schoolrekening

Bij de start van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je 
ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Deze 
lijst werd overlegd in de schoolraad.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het 
betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën…
Zaken die de school als enige aanbiedt (voorgedrukt proefwerkpapier, schoolshirt…) koop je 
verplicht
aan op school.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of 
activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je die aankoopt of eraan 
deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen
vermeld. Voor bepaalde posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor 
die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs 
zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich 
voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar 
kostte.

De kosten voor schoolse en buitenschoolse activiteiten zullen op de schoolrekening geplaatst worden 
of, na verwittiging, contant geïnd.
Afwezigheid op de dag zelf van de activiteit betekent geen annulatie van de gemaakte kosten. In dit 
geval worden de kosten die de school al heeft moeten maken, aangerekend. Enkel wanneer de 
afwezigheid gewettigd wordt door een doktersattest, worden geen kosten aangerekend. Enkel in geval 
van gewettigde afwezigheid of een daguitstap met de school brengen wij de niet genomen maaltijden 
in mindering.

2.3.1 De betaling
Vier maal per schooljaar krijgen ouders een schoolrekening. Deze wordt meegegeven op het 
oudercontact en/of gemaild naar het opgegeven mailadres. We verwachten dat die afrekening op tijd 
en volledig wordt betaald via overschrijving. Dat betekent binnen de 30 dagen na factuurdatum. 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gebonden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te 
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het 
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beide ouders een identieke 
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het 
volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die zij met elkaar hebben gemaakt.

2.3.2 Bij betalingsmoeilijkheden
Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij 
contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie 
vraag.

2.3.3 Bij wanbetaling
Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. 
Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet 
aanrekenen op het bedrag dat nog niet is betaald. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet.

 

 

 

 

 

3 Studiereglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Aanwezigheid – afwezigheid

Als je ingeschreven bent in onze school, verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met
30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Je bent ook 
verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn. Bezinningsdagen, sportdag, buitenschoolse 
activiteiten e.d.
worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je 
een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet 
deelnemen. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel 1 die je ouders ondertekend hebben.

Je bent elke schooldag  bij het eerste belteken (8u20 en 13u15 of 14u05 voor de derde graad) op de 
speelplaats aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je om één of andere reden te laat komt voor de morgenbezinning of voor het begin van de 
lessen, meld je je onmiddellijk met je schoolagenda op het leerlingensecretariaat. Je mag slechts 
naar je klas als jouw aanwezigheid in je agenda genoteerd werd. Wie driemaal te laat komt, krijgt 
een sanctie.

3.1.1
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de 
juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.2 tot en met 3.1.7. 
Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand.
In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer 
informatie hierover vind je in punt 3.1.8

Algemene afspraak: wanneer je afwezig bent, verwittigen je ouders telefonisch de school:
‘s morgens vóór 9.00 uur en ’s middags vóór 14 uur.

3.1.2 Je bent ziek

3.1.2.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
• voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een 
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal 
vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen (zie: voorgedrukte afwezigheidsbriefjes in de 
schoolagenda).

• een medisch attest is nodig
– voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, 
zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

– wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen 
hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
- als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (herfstvakantie, 
kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie)
– als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.

• Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:
-uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
-de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
-begin- of einddatum zijn vervalst;
-het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft zoals bv. de 
ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ...

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest, beschouwen we 
als spijbelen.

• Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op de eerste dag dat je terug op 
school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest 
onmiddellijk
op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomt.

Als je voor eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één 
medisch attest met de verschillende data. Ook als je vaak afwezig bent wegens een chronische 
ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan 
afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van 
je ouders.

3.1.2.2 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde 
oefeningen, moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en 
sportactiviteiten op school” vragen. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je 
wel en niet kan in de lessen.

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding 
kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een 
aangepast lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal 
volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. 
theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen 
steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De 
klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.
Zwemmen (in de eerste graad) maakt deel uit van het curriculum van het vak lichamelijke opvoeding. 
Niet deelnemen kan enkel omwille van medische redenen.

3.1.2.3 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?
Voor regelmatige leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of moederschapsverlof 
wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is 
gratis.

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een 
niet-chronische ziekte, ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens 
een chronische ziekte.

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of 
moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie

Voorwaarden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd);
             Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een 
arts-specialist); Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, 
maar wel onderwijs mag krijgen;

7

             Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 
attest;
             Je verblijft op 10 km of minder van de school;
             Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe 
wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw 
medisch attest vereist.
             Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat 
en binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe 
wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is 
wel een nieuw medisch attest vereist.

Organisatie:

             TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis;
             Je krijgt 4 uur per week thuis les.

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie
Voorwaarden:

             Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld 
bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen;
             Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 
attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en 
één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een 
nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig;
             Je verblijft op 10 km of minder van de school.

Organisatie:

             Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid;
             TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden 
georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt 
plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook 
niet tijdens de middagpauze.

Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien 
je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week 
waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren..

3.1.2.4 Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?
Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve lesdagen) de 
lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs (SIO) via Bednet. Dit 
biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan lessen, 
samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je 
ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

 

3.1.3 Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van 
iemand die bij jou thuis inwoont. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een 
doodsbericht, of een huwelijksaankondiging.
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het 
overlijden enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie 
deel II, punt 3.1.8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3.1.4 Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut (A of B) hebt, kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel 
te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

3.1.5 Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut (A of B) hebt, kan de selectiecommissie je het recht geven om een 
aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere 
activiteiten die aansluiten bij je discipline.

3.1.6 Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde 
afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De 
schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor 
tijdelijk onderwijs aan huis (zie deel II, 3.1.2.3)

3.1.7 Je bent afwezig om één van de volgende redenen:

• je moet voor een rechtbank verschijnen;
• de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
• bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
• de dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
• je bent preventief geschorst;
• je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
• je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten 
van de Vlaamse Scholierenkoepel;
• om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel vooraf en 
schriftelijk melden aan de school. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de 
grondwet erkende religies:
– Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
– Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 
dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 
dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
–Orthodoxe Kerk: (enkel voor de jaren waarin het orthodox kerst- of paasfeest niet samenvalt met 
het katholieke feest): Kerstmis (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

-Op de momenten dat de delibererende klassenraden samenkomen, mag je afwezig zijn. De school 
voorziet dan wel opvang. Je zal hierover geïnformeerd worden en bent verplicht op voorhand te 
kennen te geven dat je wenst opgevangen te worden.

3.1.8 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. 
persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of 
zijn afgevaardigde. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit 
schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

3.1.9 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke 
taken?

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan 
deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Bij korte afwezigheden gaan de 
inhaaltoetsen in de regel door op de laatste lesdag van de week om 16.00 u. Bij terugkeer op school 
na je afwezigheid neem je zelf contact op met de vakleerkracht.
Bij problematische afwezigheid bij een vooraf aangekondigd evaluatiemoment kan het cijfer ‘nul’
worden gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Als je gewettigd afwezig was bij één of meerdere proefwerken, beslist de directeur of zijn 
afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan 
ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

3.1.10 Spijbelen kan niet

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en 
schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. 
Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, 
samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling.
Als je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te 
schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor ons al een hele tijd niet 
duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend
beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

 

3.2 Persoonlijke documenten

De agenda is een officieel document. Je klassenleraar maakt je duidelijk hoe je de agenda dient te 
gebruiken. De agenda fungeert als een duidelijk houvast voor je studie- en werkplanning. De taken, 
de te leren lessen, voorbereidingen en langlopende taken worden genoteerd. Iedere week wordt je 
agenda door één van je ouders ondertekend op de daartoe voorziene plaats. Wanneer door een 
personeelslid een mededeling of opmerking in je agenda wordt genoteerd, laat je die dezelfde dag
nog ondertekenen door je ouders. Er geldt ook bewaarplicht: de schoolagenda’s van alle leerlingen 
dienen bewaard te blijven tot en met 31 augustus van het schooljaar dat op het schooljaar volgt 
waarop ze betrekking hebben.

Zorg ervoor dat je de notities steeds nauwgezet en volledig bijhoudt. Wij verwachten tijdens de 
lessen een betrokken leshouding: hiervoor heb je steeds het nodige bij, d.w.z. handboeken, notities 
e.d.
Op het einde van het schooljaar houd je je notities zelf bij en dit gedurende één jaar.

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Tijdig 
inleveren is een vorm van stiptheid én een vorm van respect voor je leerkrachten en medeleerlingen. 
Plagiaat is een vorm van fraude (zie deel II, 3.5.4.2).
Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Bij een langere 
gemotiveerde afwezigheid wordt een regeling afgesproken met de graadcoördinator. De leerling(e) 
neemt daartoe
zelf onmiddellijk contact op met de coördinator.

De leerlingenkaart bevat gegevens over het gebruik van maaltijden op school en het volgen van 
avondstudie. Je hebt de leerlingenkaart steeds bij je en kan die op elk moment voorleggen wanneer 
daarom gevraagd wordt.

3.3 Het talenbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of 
je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop 
van de maand september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding 
aanbiedt.

Als je het moeilijk hebt met een of meerder vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je 
toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om makkelijker terug aan te sluiten bij de 
klas. Meer info vind je hierover in 3.5.3.

3.4. Leerlingenbegeleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 
voorzien. Dit doen wij vanuit ons pedagogisch project:
-onderwijsloopbaanbegeleiding:
10

-leren en studeren:
-psychisch en sociaal functioneren

 

De school werkt samen met het CLB. De concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school 
en CLB:

 

3.5 Begeleiding bij je studies

3.5.1 De klassenleraar

Eén of twee leraren vervullen de taak van klassenleraar. Bij die leraren kan je, in de loop van het 
schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met de studie, persoonlijke 
situatie of klassituatie.
Een gesprek in vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klassenleraar volgt elke leerling van 
zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke 
problemen in de klas.

3.5.2 De begeleidende klassenraad

Wekelijks komen de leerkrachten samen in een “begeleidende klassenraad”. Hierdoor wordt het contact 
met en de samenwerking tussen de leerkrachten vergemakkelijkt. Tijdens deze klassenraad worden ook 
de attitudes en leerresultaten van de leerlingen besproken, zodat gezocht kan worden naar een 
passende begeleiding.

3.5.3 een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In 
enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meerdere vakken 
of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als 
je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften
Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. 
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een 
fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 
deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad 
kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. 
Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school 
kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om 
aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma ... We werken hiervoor samen met het 
CLB.

Bij ziekte, ongeval
-Als je hierdoor één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende 
activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer 
theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
-In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma 
over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De 
klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds 
evalueren.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden
Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden, kan de klassenraad je toestaan om andere 
lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan 
er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt.
Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:
-wanneer je hoogbegaafd bent en dit is vastgesteld of bevestigd door het CLB;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de 
overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs;
-wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand van één of meerdere vakken moet 
wegwerken.

3.5.4 De evaluatie

3.5.4.1 Het evaluatiesysteem
• Het dagelijks werk
Dit omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je toetsen, 
je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze 
evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en 
ontwikkeling.
De leraar bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding 
van mondelinge en schriftelijke opdrachten.
Al kan je bij de planning van taken en toetsen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd 
in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal ondervragen. Wie een opdracht niet tijdig 
inlevert, zal verplicht worden die opdracht op school af te werken.

• Proefwerken
De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school 
zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school
behoudt zich het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Voor een 
aantal vakken is er gespreide evaluatie. Hierover verneem je meer bij het begin van het schooljaar.

Bij de globale beoordeling steunen we op het resultaat van ieder vak en van iedere leerperiode.
Elk vak wordt beoordeeld op 100 punten. Voor vakken met proefwerken is het aandeel van dagelijks 
werk en proefwerk gelijk.

Naast de rapportering voor dagelijks werk en proefwerken, kunnen vormen van permanente en/of 
gespreide evaluatie opgenomen worden in de globale evaluatie. Via de tweede nieuwsbrief en het 
eerste rapport eind oktober krijg je het volledig overzicht van de vakken met permanente evaluatie 
en de (eventuele) semestervakken.

3.5.4.2 De beoordeling en fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk 
te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik 
van niet-toegelaten materialen, externe of elektronische ondersteuning, met opzet afwezig blijven 
op evaluatiemomenten…
Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan: het zonder duidelijke bronvermelding geheel of 
gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten.

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar 
beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.

Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met 
toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal 
kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders 
daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de 
persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of 
hij de onregelmatigheden als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel 
mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste 
proefwerk het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen 
cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure 
opstarten.

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is 
het
mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de 
beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

3.5.4.3 Meedelen van de resultaten

-portfolio
In je portfolio worden taken en toetsen bijgehouden, die je ter ondertekening voorlegt aan je 
ouders.

-Het rapport
Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je resultaten van proefwerken en 
gespreide evaluatie. Daardoor is het mogelijk je vorderingen op school te volgen, te evalueren, bij 
te sturen.
Jijzelf en je ouders kunnen de stand van zaken steeds online volgen. Op 3 oudercontacten
(december, Pasen, juni) wordt een gedrukt rapport meegegeven.
Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met de data waarop je de rapporten worden 
overhandigd.

-Oudercontacten
Onze school organiseert 4 oudercontacten. De data vind je terug op de jaarkalender. Je ouders 
worden hiervoor via de nieuwsbrief uitgenodigd.

Er zijn eveneens meerdere individuele contactmogelijkheden. Maar om contact op te nemen met de 
school, hoeven je ouders niet te wachten op een uitnodiging van de school. Een telefoontje volstaat 
voor een afspraak.

Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij toetsen en proeven 
die je hebt afgelegd. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

3.6 De deliberatie

3.6.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben 
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een 
leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet 
deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom:
– of je al dan niet geslaagd bent;
– welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.

De delibererende klassenraad is prospectief (behalve voor het 6de jaar) en zal je ook raad geven 
voor je verdere studieloopbaan.
Hij steunt zich bij zijn beslissing op:
– de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
– beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
– je mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie verder 
in punt 3.6.3).

3.6.2 Mogelijke beslissingen

• Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich 
in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen 
het eerste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren. In het eerste leerjaar van de eerste graad:
-als je geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je
-ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;
-ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar
- niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of
- je in het tweede leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring).
De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die 
beslissing.

-als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een 
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing.

Vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad:

-als je geslaagd bent, krijg je
- een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
- een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even 
welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om 
er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen 
voor die beslissing.

-als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan naar een 
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing.

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

• Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:
– een getuigschrift van de eerste graad;
– een getuigschrift van de tweede graad;
– een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad).

In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over 
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. 
Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens 
te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een 
beslissing nemen.

3.6.3 Het advies van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor 
je verdere schoolloopbaan. Dit advies kan o.a. bestaan uit:

•suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten).

•concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te 
werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak.

•een waarschuwing voor een of meerdere vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan 
moet schenken.

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meerdere tekorten, 
neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je 
hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbaar positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het 
geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de 
leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij 
je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee 
het uitgevoerd werd, kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

3.6.4 Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders 
die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige studiebewijs hebt 
gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 jaar bent) niet akkoord gaan met de beslissing, 
volgen ze de procedure in dit punt.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

1     Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de directeur of zijn afgevaardigde. Dit 
gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk 
aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De 
precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport 
altijd op het oudercontact
aan jou en je ouders mee, ongeacht je leeftijd.

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn 
van drie dagen* pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld via aan 
aangetekende brief. De aangetekende brief wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie vragen dit schriftelijk, 
bv. via e-mail aanvragen bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging, die de afspraak 
bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten 
werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op 
die vraag ingaan.

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De directeur of zijn afgevaardigde verduidelijkt 
aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft 
genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er 
zijn twee mogelijkheden:
•de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst 
van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
•de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. 
In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste 
beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 
vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur of zijn afgevaardigde, 
ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

2    Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij 
zelf (zodra je 18 jaar bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij 
het schoolbestuur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de voorzitter van het schoolbestuur
Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

Die brief versturen je ouders ten laatste de derde dag* nadat aan hen:

•ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur of zijn afgevaardigde (wanneer 
de betwiste beslissing werd bevestigd);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

•ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek 
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van 
de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie 
boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 
zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•het beroep is per aangetekende brief verstuurd;
•het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren;
•het beroep is gedateerd en ondertekend door degene die het beroep instelt.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.

3    Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen
(zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie?).
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden 
(zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders 
samen met jou uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, kan je verkrijgen bij de 
directeur. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de 
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van 
de voorzitter de doorslag.

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. 
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn 
en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je 
ouders meedelen.

 

4    Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te 
sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

4 Leefregels, afspraken, orde en tucht

 

4.1 Concrete afspraken en regels op school

 

 

4.1.1 respect voor jezelf, voor medeleerlingen en personeelsleden

•Samen met je medeleerlingen vorm je één leefgroep. Als school vinden wij het belangrijk dat wij 
met iedereen op een beleefde en respectvolle manier omgaan. Dit uit zich in je houding en je 
taalgebruik. Nederlands is de omgangstaal op school. Wees in het contact met anderen 
(medeleerlingen én volwassenen) steeds beleefd en voornaam.

•Nette en aangepaste kledij is voor ons een vorm van levensstijl. Zorg voor ons uiterlijk is voor 
ons een teken dat wij als jongeren proberen een bewuste keuze te maken. We weten een onderscheid te 
maken tussen les en ontspanning. Wat passend is voor één bepaalde situatie is dit niet voor een 
andere. Het is een kwestie van grenzen kennen. Gezond verstand en niet uitdagen zijn hier 
maatgevend. Petten en andere hoofddeksels zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen.
De uiteindelijke beslissing wat kan en niet kan, ligt bij de directie.

•Je hebt respect voor je eigen materiaal en dat van je medeleerlingen. Als je iets wil ontlenen, 
vraag je dat eerst en achteraf geef je het geleende onbeschadigd terug. Ongevraagd lenen of stelen 
kan niet.

• Als je elektronische toestellen meebrengt naar school is dat op eigen risico. De school kan op 
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van dit soort toestellen. 
Het gebruik van een gsm-toestel, smartphone, MP3-speler, Ipod, foto- of filmtoestellen… is tijdens 
de school- en studie-uren niet toegelaten, tenzij je daar uitdrukkelijk toelating voor krijgt. Bij 
misbruik van bovengenoemde toestellen, zal je dit tijdelijk worden afgenomen en kan er een 
ordemaatregel volgen.

• Als school willen we ook al het mogelijke doen om het pesten en geweld een halt toe te roepen. De 
school aanziet het als haar plicht tegenover dit probleem een duidelijk standpunt in te nemen en 
pestkoppen niet verder te dulden. Telkens wanneer zij het nodig acht zal er gepast gereageerd 
worden. Wij zullen tevens de nodige begeleiding voorzien voor het slachtoffer.
We doen daarbij een beroep op de medewerking van iedereen: de directie, leerkrachten, ondersteunend 
personeel, CLB-medewerkers…
Ook de ouders en leerlingen zelf spelen hierbij een grote rol. Wij vragen dan ook aan ouders en 
leerlingen de school op de hoogte te brengen van pesterijen waarvan zij weet hebben. Dit kun je 
melden aan de directie, de coördinator, de klassenleraar of aan één van de leraren die zich met 
deze problematiek op school specifiek bezighoudt.

• seksueel grensoverschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze 
school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit 
of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de directie of 
je graadcoördinator. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met 
aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

 

4.1.2 respect als christelijke gemeenschap

Elke dag zetten we in met een korte bezinning. De morgenbezinning voor jouw groep begint stipt om
8.20 uur. Je wacht op de speelplaats tot er gebeld wordt. Pas dan ga je rustig, in groep, naar het 
lokaal en je gaat in stilte op de aangeduide plaats zitten. In de morgenbezinning is iedereen 
tijdig aanwezig. Laatkomers melden zich aan op het leerlingensecretariaat.

Als er met de klas een pastorale activiteit gepland is, neemt iedereen eraan deel. Ook daar heb je 
respect voor de anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

4.1.3 respect in de lokalen

Elk lokaal dat je gebruikt, laat je netjes achter.

Alle graden: bij het belsignaal begeef je je zo vlug mogelijk naar het lokaal. Je jas hang je 
altijd aan de kapstokken.

Je brengt respect op voor ieders studie door het vermijden van hinderlijk lawaai.

In het klaslokaal heb je een vaste plaats. Deze plaats wordt door de leerkracht toegewezen. Je 
tafel in de klas houd je netjes. Per week wordt in de klas door de klassenleraar een klas- en 
bordverantwoordelijke aangeduid. Kauwgom hoort niet thuis in de schoolgebouwen.

Tussen de lessen in blijf je op je plaats zitten. Je legt ondertussen de boeken en notities klaar 
die je het volgende lesuur nodig hebt. Je loopt zeker niet rond in de klas of in de gangen. Wanneer 
het gebeurt dat je tussen twee lestijden naar het toilet moet, vraag je daarvoor de toelating aan 
de leraar Tijdens de pauzes ga je altijd naar je eigen speelplaats.

Wanneer je van klaslokaal moet veranderen, verplaats je je steeds zo rustig en zo vlug mogelijk 
naar het lokaal waar de volgende les doorgaat.
Wees vooruitziend en neem altijd je boekentas of het nodige mee, wanneer je na een pauze naar een 
ander lokaal moet.

 

4.1.4 respect in specifieke lokalen

In bepaalde vaklokalen en in het openleercentrum worden geen boekentassen binnengebracht. Ze worden 
in de rekken bij die lokalen geplaatst. Voor vaklokalen (labo’s, techniek, OLC, ICT-lokaal) en de 
avondstudie gelden specifieke afspraken, die bij het begin van het schooljaar via een apart 
document (smartschool) worden meegedeeld en die deel uitmaken van het schoolreglement.

Voor de les L.O. begeef je je in groep naar de sporthal. Na een pauze gebeurt dit o.l.v. de 
leerkracht. Het turngerei van de school, dat verplicht is tijdens die lessen, bewaar je in een 
sporttas en is voorzien van je naam. Je turnkledij laat je achter in de voorziene kasten in de 
sporthal. Uiteraard neem je die kledij regelmatig mee naar huis voor een wasbeurt. In de sporthal 
draag je enkel sportschoenen met een zool die geen strepen nalaat. Je zorgt er ook voor dat je 
schoenen genaamtekend zijn.

In de studiezaal heb je voor de avondstudie een vaste plaats. Die wordt je aangeduid door de 
studieverantwoordelijke. Je gaat steeds in groep en op een rustige manier de studiezaal binnen. 
Tijdens de pauzes blijven de studieblijvers op de speelplaats van de tweede graad. Wie zich heeft 
ingeschreven, houdt zich aan dezelfde regels voor afwezigheden zoals voorzien in de 
onderwijsreglementering. Afwezigheden worden door de school opgevolgd (via mail naar je ouders). 
Drie ongewettigde afwezigheden kunnen een sanctie en uitsluiting uit de studie tot gevolg hebben. 
Wie avondstudie volgt, ondertekent samen met de ouder(s) een engagementsverklaring.
Je afwezigheid in de avondstudie is enkel geldig bij vooraf verwittigen.

Je hebt de mogelijkheid om op school een ‘locker’ te huren. De huur geldt voor een volledig 
schooljaar. Je kan die gebruiken om schoolgerei in op te bergen.

De leraarskamer is niet de gepaste plaats om taken af te geven die je al in klas had moeten 
afgeven. Wanneer je tijdens de dag een leerkracht dringend nodig hebt uit de leraarskamer, dan klop 
je er steeds aan en je blijft in de gang wachten.

‘s Middags eet je altijd in de aangewezen eetzaal en niet op de speelplaats of in de gangen. Je 
krijgt een persoonlijke badge met barcode die je niet aan anderen mag uitlenen. Je kan ‘s middags 
ook thuis eten als dit in het begin van het trimester zo werd doorgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

4.1.5 respect op de speelplaats en de terreinen

Tijdens de pauze blijf je enkel op jouw speelplaats. De andere speelplaatsen, de atletiekpiste, de 
binnentuin, de klasgangen, de fietsenrekken en de ruimten achter de kapel en het kerkhof maken daar 
géén deel van uit, tenzij toelating wordt gegeven door de verantwoordelijke.

Na een pauze vertrek je nooit voor het belteken naar een lokaal. Tijdens de pauzes blijven de 
lokalen gesloten.

Tijdens de middagpauze worden sport- en spelmogelijkheden aangeboden.
Bij mooi weer kan de eerste en tweede graad, mits toelating van de assistenten, tussen 12.10 uur en
13.00 uur naar het sportveld. Dit is een ontmoetingsplaats, een plaats om te sporten en géén 
ligweide.

Bij het begin van de pauze kan je van de begeleider, in ruil voor je leerlingenkaart, spel- en 
sportmateriaal krijgen. Wie spelmateriaal afhaalt, blijft daarvoor verantwoordelijk en zorgt er ook 
voor dat het materiaal ná de pauze bij de begeleider teruggebracht wordt.

Uit eerbied voor elkaar en uit respect voor elkaars kledij, laat je het slungelachtige trekken en 
stoeien achterwege. Verliefdheid kan je overvallen … maar uit respect voor iedereen, laat je op 
school expliciete uitingen van verliefdheid achterwege.

Aangebrachte beschadiging van gemeenschappelijk bezit of uitrusting meld je in alle oprechtheid aan 
de assistent of op het economaat. Bij vandalisme en bijvoorbeeld glasbreuk zal je verplicht
worden de aangebrachte schade te vergoeden.

Gevonden waardevolle voorwerpen breng je onmiddellijk naar het leerlingensecretariaat. Ze zijn ook 
daar af te halen.

De toiletten zijn geen buurthuizen! Je blijft er dus niet om te praten of te spelen. Je gaat zo 
vlug mogelijk terug naar je speelplaats.

Tijdens de schooltijd verlaat je nooit de school. Wie zonder toelating de school verlaat, is niet 
verzekerd. Wie uitzonderlijk toch naar huis moet, dient vooraf toelating te vragen.

4.1.6 respect voor de omgeving

De school bevindt zich in een groene omgeving. Het spreekt voor zich dat wij verwachten dat je 
respect hebt voor de natuur. Daarom worden geen takken of gebladerte van de bomen en struiken 
afgebroken.

Wij willen ook meehelpen om de afvalberg te verkleinen. Wij maken er dan ook een punt van dat afval 
gesorteerd wordt (papier - PMD - restafval) en dat alle afval in de passende vuilnisbak wordt 
gedeponeerd.

Drankblikjes horen enkel en alleen in de eetzaal en op de speelplaats thuis. Lege blikjes worden 
steeds in de blauwe vuilnisbakken gegooid.

In de eetzaal willen we het gebruik van aluminiumfolie als verpakking sterk ontraden. We hopen dan 
ook dat je een brooddoos gebruikt om je boterhammen in weg te stoppen. De lege brooddozen - 
voorzien van je naam - leg je op de aangeduide plaatsen. Je neemt ze iedere dag mee naar huis.

4.1.7 respect in het verkeer

Velen van ons begeven zich van en naar de school met de fiets of bromfiets. Het spreekt voor 
zichzelf dat je je net als de andere weggebruikers aan de wegcode houdt én dat je er steeds voor 
zorgt dat je (brom-) fiets piekfijn in orde is; een goed fietslicht en een fluohesje zijn geen 
overbodige luxe.

Om van en naar de school te komen, neem je steeds de veiligste weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Je rijdt enkel de school binnen langs de Don Boscolaan (groene poort). Op de school plaats je je 
fiets of bromfiets in de daarvoor voorziene rekken, op een aangeduide plaats.
Je (brom-)fiets doe je verplicht op slot. De snelbinder bewaar je in je boekentas.
Beschadigingen aanbrengen aan fietsen van medeleerlingen kan ernstige gevolgen hebben voor de 
gebruiker ervan. Uit respect voor de anderen beschadig je dus geen enkele (brom-)fiets.

4.1.8 respect ook buiten de school

Deelnemen aan parascolaire activiteiten kan een belangrijke bijdrage leveren om van de school een 
“thuis” te maken. Voor iedere activiteit zullen concrete afspraken gemaakt worden en blijft het 
schoolreglement van kracht.

De school biedt heel wat mogelijkheden om je in te zetten, om verantwoordelijkheid op te nemen. Als 
je je voor één of andere schoolse (bijv. avondstudie, studiebegeleiding... ) of parascolaire 
activiteit inschrijft, zorg je ervoor dat je dit opgenomen engagement zo goed en trouw mogelijk 
vervult. Verwittig daarom ook steeds tijdig (d.w.z. minstens één dag vooraf) de verantwoordelijke 
wanneer je niet aanwezig kan zijn.

Geen enkele leerling(e) of klasgroep mag onder de naam van de school een fuif organiseren.

 

4.2 Privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen 
jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je 
op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de 
leerlingbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind
je in deel III, punt 5 van het schoolreglement.

Jouw persoonsgegevens verwerken we met informat. We maken met de softwareleverancier afspraken over 
het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële 
doeleinden.

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen 
zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn 
bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB).

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in 
en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk 
contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
anderen, zoals medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je 
gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of 
je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met het mailadres 
privacy@donboscokortrijk.be.

Op de schoolwebsite en in smartschool (vakken, onderdeel schoolreglement) kan je alle officiële 
documenten over de GDPR nalezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van 
school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je 
schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe 
school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die 
gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe 
wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd 
verslag aan je nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, 
moeten jij of je ouders dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school 
laten weten.

 

Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes…)

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of in het 
schooltijdschrift @dbk en via verschillende kanalen. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 
school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat 
de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou en je ouder(s) om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier 
vragen, blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld- of 
geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we 
opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog 
intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je 
beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van 
alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de 
schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

De school maakt ook gebruik van bewakingscamera’s

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de beelden. De plaatsen die onder camerabewaking staan, 
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te 
zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden 
vlot vinden.

Doorzoeken van lockers

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud 
van je locker in jouw bijzijn te controleren.

 

4.3 Gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen 
gezondheid en veiligheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor 
overmatig roken, drinken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Vanuit onze opvoedende 
taak voeren wij een preventiebeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

1.Rookverbod

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak 
of van soortgelijke producten.
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heatstick 
zijn verboden.
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen.

Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen 
we een sanctie opleggen volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid (punt 4.4).

2. Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school

Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het 
slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van 
een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk 
verwittigen.

Geneesmiddelen op school

-Je wordt ziek op school:

als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je 
opgevangen worden in het verzorgingslokaal of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden.
Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard 
mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen.

Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen 
ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers.

Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact 
opnemen met je ouders.

-Toezien op het gebruik van geneesmiddelen:

het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan 
vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een aanvraagformulier ‘mijn kind 
moet op school medicijnen gebruiken. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen 
en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. 
Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd.
Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere 
medische handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt verboden.

Neem je het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan brengen we je ouders op de hoogte. Het 
aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het leerlingensecretariaat.
-Medische handelingen:

wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 
bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een 
arts contacteren.

 

3 Wanneer je onder invloed van alcohol verkeert, kan je niet goed werken of leren. Daarom is het op 
school tijdens les- en schooldagen niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Het is 
verboden om op school of op buitenschoolse activiteiten alcoholhoudende drank en pepdrankjes mee te 
brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Gokken is op school en in schoolcontext niet toegelaten.
22

5 Drugs kunnen een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van de medeleerlingen. Op onze 
school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook 
strikt verboden.
Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te raken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dit neemt 
niet weg dat we volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid ook sancties kunnen nemen. Dit zal het
geval zijn wanneer je niet met ons hulpaanbod meewerkt, wanneer je het begeleidingsplan niet 
naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. Zo kan je ten slotte 
uit de school
verwijderd worden en kunnen we ons verplicht zien de gerechtelijke instanties te verwittigen. De 
uitgebreide tekst van het preventiebeleid is bij de directie te verkrijgen.

 

4.4 Herstel- en sanctioneringsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, 
kunnen we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid..

1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders 
een begeleidende maatregel bepalen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:

-een gesprek met je klasleraar, de graadcoördinator

-een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop 
je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee 
verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de 
afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat 
het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.

-een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-out genoemd: dat is een 
programma dat in de plaats komt van normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project 
om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.

2 Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op 
herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover 
met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn:

-een herstelgesprek tussen de betrokkenen
-een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep
-een bemiddelingsgesprek
-No-Blame-methode
-een HERGO: herstelgericht groepsoverleg

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen 
slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen 
naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan.

3 Ordemaatregelen

3.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?
Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het 
schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een 
ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op 
studiebekrachtiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

3.2 Welke ordemaatregelen zijn er?
-een verwittiging
-strafwerk
-de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op het leerlingensecretariaat
-een aparte verplichte opdracht in plaats van de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) 
tijdens maximaal één lesdag

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

4 Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

4.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer  je de leefregels van de school 
in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking 
van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, 
personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:
-als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt
-als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt
-als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

4.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?

-je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 
schooldagen (zie punt 4);
-je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

4.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve 
uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het 
begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit 
van het tuchtdossier.

4.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?

-De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een 
gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
-Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
-Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De 
poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij 
een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
-Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf 
dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve 
uitsluiting vermeldt de brief ook hoe je ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing (zie 
punt 4.5).
-In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie 4.7).

4.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders beroep aantekenen. Ook tijdens de 
beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

De beroepsprocedure gaat als volgt:

-Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: Aan 
de voorzitter van het schoolbestuur
Don Bosco Onderwijscentrum vzw

Don Boscolaan 15

3050 Oud-Heverlee

 

 

 

 

 

 

 

of

wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

-De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag* nadat de beslissing van 
je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende 
brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te 
zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Deze termijn van vijf dagen* geldt ook as je ouders ervoor kozen om het beroep persoonlijk af te 
geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.

-Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

-het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 
ontvangst)
-het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting 
betwisten.

-Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook 
deel III, punt 1, wie is wie).
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden 
als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig 
zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel 
uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal je ouders 
samen met jou uitnodigen voor dat gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het 
is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De termijn van 
tien dagen* wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 
meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 
schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de 
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de 
doorslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De 
voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 
dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen.

4.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure

-We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die 
mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen 
niet gebruikt worden.

-Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk 
toestemming geven.

-Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.

-Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je 
bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen 
met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.

-Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je 
administratief uitschrijven.

-Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief 
uitschrijven.

-Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van 
jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

4.7 Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet op 
school wordt toegelaten. Dit kan in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

-bij  zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
-wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor 
medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. 
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze beslissing 
in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school 
wordt daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.

5 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk 
wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school 
moet aanwezig zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve 
schorsing kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat 
schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij 
op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, 
zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

4.5 Klachtenregeling

 

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur /voorzitter van het schoolbestuur.

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te 
komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan 
kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie.
Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en 
ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht 
moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres
is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via 
het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als 
ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
-de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
-de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en 
objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
-de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
-de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste 
hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 
hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
-de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen
niet onder haar bevoegdheid:
-klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking 
hebben over een misdrijf);
-klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, 
besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
-klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 
maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. zijn 
personeelsleden;
-klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement 
dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dus 
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een 
advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Deel III – Informatie

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement.
Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, 
eventueel na overleg binnen de school.

 

1. Wie is wie?

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze 
school:

• het schoolbestuur :
v.z.w. Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

• de scholengemeenschap: O.L.V. van Groeninge, Graaf Gwijde van Namenstraat 2, 8500 Kortrijk

• de directeur: Tuur OTTEVAERE
• de adjunct-directeurs: Betty DE BUCK – Heidi STAELENS

• de graadcoördinatoren: Ignace Tanghe (1ste graad), Frank LEJAEGERE (2de graad), Matthijs
ROETS (3de graad)

• de klassenraad

• de schoolraad:
De school heeft een schoolraad met afvaardigingen van het personeel, de leerlingenraden, de 
ouderraad en de socio-economische omgeving.

• de ouderraad

• de leerlingenraden

De ledenlijst van de onderscheiden participatieorganen is te bekomen op het secretariaat.

• de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt
4.4). De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

• de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt 
behaald (zie deel II, punt 3.6.4). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie 
ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB):
het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op 4 domeinen:
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school wordt begeleid door CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk, 056/24.97.00. Samen 
met het CLB hebben we een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten 
voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. 
Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB 
werkt gratis en discreet.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen jou, je ouders of de 
school. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 
Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat 
je in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met 
andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. 
Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de 
begeleiding.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 
bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding 
op school. Je ouders of jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten toestemming geven bij het 
doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt 
één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en 
de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de 
procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij 
samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een 
leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt 
met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB – 
Groeninge. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een 
volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn 
van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres 
van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van de vestigingen van het CLB . Je 
kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van 
toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag en gegevens 
in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in 
het kader van de systematische contacten.

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen:
-de begeleiding van spijbelgedrag;
-collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke 
ziekten.
-de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek 
bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar 
de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch 
onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste 
geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien 
dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat 
onze school begeleidt.

• het ondersteuningsnetwerk:

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Netwerkzuid:

info@netwerkzuid.be www.netwerkzuid.be
056 / 230 780

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht 
bij volgend aanspreekpunt: Greet Bekaert (zorgcoördinator)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2. Het studieaanbod

Meer informatie over de structuur en organisatie van ons onderwijsaanbod vind je via onze 
schoolwebsite  www.donboscokortrijk.be en de informatiebrochure.

 

 

 

3. Info en communicatie

De school communiceert met de ouders via het schooltijdschrift, de schoolagenda, de nieuwsbrief, 
die ook terug te vinden is op de website van de school of uitzonderlijk via een brief per post of 
per mail.

Jaarkalender
Je ontvangt bij de start van het schooljaar een kalender waarop de activiteiten intra- en 
extra-muros van het schooljaar zijn vermeld.

 

4. Jouw administratief dossier

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk 
over de juiste gegevens beschikken.

De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het 
trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister ...

De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van 
basisonderwijs) je hebt behaald.

5. Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je 
terecht bij je (klas)leraren, graadcoördinator en opvoeders. We vinden het belangrijk dat je weet 
op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

5.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden 
over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat 
bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden 
daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

5.2 Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.

Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een 
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze 
kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms 
besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je 
altijd toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op 
rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

5.3 Een dossier
Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke 
informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het 
directieteam en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante 
gegevens bijhouden in je leerlingendossier.

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over 
hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel II, punt 4.2.
Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het 
mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

5.4. De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken we op school met een cel leerlingenbegeleiding. 
Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen 
te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden die vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. 
Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te 
bespreken.

5.5 Je leraren
Soms is het ook noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat 
steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je 
leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd, moeten vertrouwelijk omgaan met deze 
informatie.

 

6. Samenwerking met de politie

Onze school volgt de afspraken die gemaakt werden in het veiligheidsprotocol van het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk (ondertekend op 01/02/2007) tussen de procureur des Konings, de 
burgemeesters, de korpschefs van de lokale politie en de schoolbesturen. Dat protocol dient om de 
veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen te bevorderen en te voorkomen dat op 
school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd. Dit protocol is na te lezen op de 
website van de scholengemeenschap www.olvgroeninge.be en ook op te vragen op het secretariaat van 
de school.

7. Waarvoor ben je verzekerd?

Als je op school of op je gewone weg (niet noodzakelijk de kortste weg, een alternatieve route mag 
ook) van en naar school een ongeval overkomt, verwittig je zo spoedig mogelijk het 
leerlingensecretariaat, dat de nodige formulieren zal bezorgen. De schoolverzekering is verplicht 
en omvat een aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor rechtsbijstand en voor 
lichamelijke ongevallen, dus niet voor stoffelijke schade.

7.1 verzekering lichamelijke ongevallen
Deze verzekering geldt voor de ongevallen in het schoolleven en op de schoolweg.

7.2 de burgerlijke aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de leerlingen voor schade 
veroorzaakt aan derden in het schoolleven. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
is aanvullend (op de eventuele eigen verzekering) en geldt tijdens het schoolleven en als men op 
eigen kracht van en naar school gaat. Daarom is een eigen (familiale) verzekering sterk aan te 
raden. Als een leerling burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval (vb. een leerling 
veroorzaakt schade aan de goederen van een andere leerling of een persoon vreemd aan de school), 
dan moet deze leerling (ouders) deze schade vergoeden.
Enkel wanneer de school burgerlijk aansprakelijk wordt, zal de schoolverzekering tussenbeide komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31
32
8. Zet je in voor de school als vrijwilliger

 

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers.
Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je 
meer informatie over de manier we dit organiseren. Voor een aantal activiteiten doen we beroep op 
vrijwilligers: XIU-actie, mosselfeest, openschooldag…
De Organisatie
vzw Don Bosco Onderwijscentrum
Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

Verzekeringen
Verplichte verzekering:
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de 
vrijwilliger.

Vrije verzekering:
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 
vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de 
activiteiten. Deze verzekeringscontracten werden afgesloten bij IC VERZEKERINGEN.

Vergoedingen
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. Wij voorzien in geen enkele 
vergoeding.

Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal 
gezien niet van toepassing.
Een vrijwilliger gaat steeds discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.
SCHOOLREGLEMENT DON BOSCOCOLLEGE KORTRIJK

 

Voor kennisneming van en akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement tekenen de 
ouders en de leerling op de bijlage van de eerste nieuwsbrief.

Ook al is de handtekening van de meerderjarige rechtsgeldig, toch vragen wij dat ook de ouders het 
schoolreglement ondertekenen ter kennisname en akkoord.

Zich akkoord verklaren met het opvoedingsproject en dit schoolreglement is een voorwaarde om als 
leerling ingeschreven te zijn in deze school.
Ook de bladen met lokaalreglementen maken deel uit van het schoolreglement.

1
SCHOOLREGLEMENT 2019-2020

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en 
een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je het reglement rond 
inschrijvingen en onze school, het studiereglement, de leefregels en afspraken en het orde- en 
tuchtreglement. Het derde deel, dat van meer informatieve aard is, maakt strikt genomen geen deel 
uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle 3 de delen werden besproken op de 
schoolraad.

 

 

 

 

 

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. 
Soms kan het nodig zijn dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er 
wijzigingen zijn in het eerste en tweede deel, moeten je ouders akkoord gaan. Bij veranderingen in 
het derde deel is dat niet nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in dit schoolreglement over ‘je 
ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het 
schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. 
Het
kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator…

Deel I – Pedagogisch project EN ENGAGEMENTSVERKLARING
tussen school en ouders
Beste leerling(e),

1 Pedagogisch project
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool 
houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel 
mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een 
leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die 
kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 
vandaag
in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

 

Je bent ingeschreven in een Don Boscoschool, een school met een eigen opvoedingsproject,
‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’. In dit project staat omschreven hoe deze school 
naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken.

In een Don Boscoschool sta je er als leerling centraal en dat met je hele persoon. Je moet hier 
niet alleen leren, maar je wordt erkend en benaderd in alles wat je bent: je sportieve 
mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je geloof...

Een Don Boscoschool is een katholieke school. Net zoals je leerkrachten mag je op het vlak van 
geloof je eigen overtuiging hebben. Je kan die ook in respect voor anderen ter sprake brengen. De 
school verwacht van jou dat je met respect luistert naar het gelovige gebeuren, daar zoveel 
mogelijk aan deelneemt en je daartegen niet verzet. Jouw openheid en respect roepen ook het respect 
van je leerkrachten voor je eigen overtuiging op.

Je directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan ook met je om in de typische stijl 
van Don Bosco. Zij zijn graag bereikbaar en zullen niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens de 
ontspanning, met jou het schoolleven vorm geven. Door dat alles heen tonen zij je dat je 
welbevinden hen ter harte gaat. Van jou verwachten zij dat je openstaat voor deze activiteiten en 
deze stijl. Van jou

verwachten zij ook dat je de klassfeer helpt opbouwen en dat je die sfeer helpt bevorderen door 
niet afzijdig te blijven.

Onze school is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook een school van leerlingen. Je 
leerkrachten geven je kansen om je school, met alles erop en eraan, mee uit te bouwen. Zij 
verwachten dat je via de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je verantwoordelijkheid 
in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar dat mogelijk is.

Je leerkrachten weten dat er regels moeten zijn om het schoolleven te ordenen, anders wordt het een 
warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Van jou verwachten zij 
dat je deze regels respecteert. Een aantal van die regels worden hieronder in de verf gezet.

 

2 Engagementsverklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders,

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen 
maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw zoon/dochter bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw zoon/dochter op een zo goed 
mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw 
zoon/dochter in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en 
rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact

We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van uw zoon/dochter. Het is goed dat u weet hoe 
de school werkt. Daarom willen we goede en duidelijke afspraken met u maken.

We willen u geregeld laten weten hoe uw zoon/dochter op school werkt. Daartoe zijn er momenten om 
met de leraren over uw zoon/dochter te praten. Bij het begin van het schooljaar krijgt u de data
waarop deze oudercontacten doorgaan.
We verwachten dat u als ouder samen met de school werkt aan de opvoeding van uw zoon / dochter. Als 
u vragen of zorgen heeft over het werk van uw zoon/dochter op school, kan u altijd met ons contact 
opnemen. We zullen er dan met u over praten.

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Het is nodig dat uw zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is immers de wet op de 
leerplicht. We verwachten dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni aanwezig is in 
alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten 
enz. zijn normale schooldagen, ook als ze langer dan één dag duren. Uw zoon/dochter krijgt er de 
kans om bij te leren. Dit betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat uw zoon/dochter elke schooldag op tijd op school aanwezig is. Als hij/zij 
te laat komt, kan de school maatregelen treffen.

Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter niet kan deelnemen aan alle lessen of activiteiten of 
dat hij/zij te laat komt. Wat u dan moet doen, staat in het schoolreglement onder deel II, punt 
3.1.

Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, mag 
een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de 
schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u erop let dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan 
activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Voor jongeren is leren en naar school komen soms lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de 
school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De 
school verwacht bovendien uw medewerking als uw zoon/dochter hierbij moet begeleid worden.

Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het een probleem wordt. De 
school speelt het dossier dan door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de school om uw zoon/dochter te 
begeleiden, kan de directeur beslissen uw zoon/dochter te straffen en indien nodig een
tuchtprocedure op te starten. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/dochter uit te schrijven, 
bv. omdat hij/zij blijft afwezig zijn zonder reden of omdat het voor de school al een hele tijd 
niet duidelijk is waar hij/zij verblijft.

 

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit betekent o.m. dat we volgen hoe uw zoon/dochter op school 
werkt (leerlingvolgsysteem) en steeds zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding, zowel 
op studievlak als op socio-emotioneel vlak.
We begeleiden uw zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Om dat zo goed mogelijk te doen, 
overleggen we hierover met de ouders. We willen dat u hieraan meewerkt.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor een Nederlandstalige school brengt met 
zich mee dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw 
zoon/dochter een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp 
wanneer hij/zij niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands spreekt, hoort of 
leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de 
klassenraad daartoe beslist.

 

Deel II – Het reglement

1 Inschrijvingen en toelatingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Eerste inschrijving
Bij de inschrijving nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het 
schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan 
met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet 
telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de 
instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek.

1.2 Voorrang
Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde 
adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde 
dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.

1.3 Herinschrijving
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. Onze school vraagt 
op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke 
leerling vóór 6 juli een herbevestiging van de inschrijving, met de vermelding van de 
studierichting.

De inschrijving stopt enkel wanneer
-je zelf de school verlaat; of
-je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of
-een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is
om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, 
je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende 
schooljaar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of
-jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving 
stopt dan op het einde van het schooljaar; of
-je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie 3.1.10).

1.4 Inschrijving geweigerd?
-Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, als gevolg van een 
tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
- Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële 
omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
-Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon 
secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet 
voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.
-Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt 
omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal 
automatisch bemiddelen.

1.5 Vrije leerling
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je 
inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije 
leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het 
einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

1.6 Van school of studierichting veranderen tijdens het schooljaar
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een 
bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de 
toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere 
studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

 

 

2 Onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verwijzing naar de jaarkalender, met vermelding van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor 
dit schooljaar, vind je in deel III van het schoolreglement.

2.1. Dagindeling eerste en tweede graad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORMIDDAG
maandag ->vrijdag

(op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.20 u.
8.30 u.
10.10 u.
10.25 u.
12.05 u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenbezinning
Lessen Pauze Lessen
Middagpauze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMIDDAG maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 u.
14.55 u.
15.10 u.
16.00 u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen Pauze Lessen
Einde van de lessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht vanaf 08.00 uur. Na de schooluren is er 
avondstudie tot 18.00 uur voor wie zich hiervoor ingeschreven heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.2. Dagindeling derde graad:

 

VOORMIDDAG
maandag -> vrijdag

(op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.)

 

 

8.20 u.
8.30 u.
10.10 u.
10.25 u.
13.00 u.

 

 

Morgenbezinning
Lessen Pauze Lessen
Middagpauze

 

 

 

 

 

NAMIDDAG
maandag / dinsdag /
donderdag / vrijdag

 

 

 

 

 

 

14.05 u.
14.55 u.
15.10 u.
16.00 u.

 

 

 

 

 

 

Lessen Pauze Lessen
Einde van de lessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Schoolrekening

Bij de start van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je 
ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Deze 
lijst werd overlegd in de schoolraad.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het 
betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën…
Zaken die de school als enige aanbiedt (voorgedrukt proefwerkpapier, schoolshirt…) koop je 
verplicht
aan op school.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of 
activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je die aankoopt of eraan 
deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen
vermeld. Voor bepaalde posten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor 
die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs 
zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich 
voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar 
kostte.

De kosten voor schoolse en buitenschoolse activiteiten zullen op de schoolrekening geplaatst worden 
of, na verwittiging, contant geïnd.
Afwezigheid op de dag zelf van de activiteit betekent geen annulatie van de gemaakte kosten. In dit 
geval worden de kosten die de school al heeft moeten maken, aangerekend. Enkel wanneer de 
afwezigheid gewettigd wordt door een doktersattest, worden geen kosten aangerekend. Enkel in geval 
van gewettigde afwezigheid of een daguitstap met de school brengen wij de niet genomen maaltijden 
in mindering.

2.3.1 De betaling
Vier maal per schooljaar krijgen ouders een schoolrekening. Deze wordt meegegeven op het 
oudercontact en/of gemaild naar het opgegeven mailadres. We verwachten dat die afrekening op tijd 
en volledig wordt betaald via overschrijving. Dat betekent binnen de 30 dagen na factuurdatum. 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gebonden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te 
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het 
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beide ouders een identieke 
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het 
volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die zij met elkaar hebben gemaakt.

2.3.2 Bij betalingsmoeilijkheden
Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij 
contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie 
vraag.

2.3.3 Bij wanbetaling
Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. 
Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende 
herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet 
aanrekenen op het bedrag dat nog niet is betaald. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet.

 

 

 

 

 

3 Studiereglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Aanwezigheid – afwezigheid

Als je ingeschreven bent in onze school, verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met
30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Je bent ook 
verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn. Bezinningsdagen, sportdag, buitenschoolse 
activiteiten e.d.
worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je 
een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet 
deelnemen. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel 1 die je ouders ondertekend hebben.

Je bent elke schooldag  bij het eerste belteken (8u20 en 13u15 of 14u05 voor de derde graad) op de 
speelplaats aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je om één of andere reden te laat komt voor de morgenbezinning of voor het begin van de 
lessen, meld je je onmiddellijk met je schoolagenda op het leerlingensecretariaat. Je mag slechts 
naar je klas als jouw aanwezigheid in je agenda genoteerd werd. Wie driemaal te laat komt, krijgt 
een sanctie.

3.1.1
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de 
juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.2 tot en met 3.1.7. 
Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand.
In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer 
informatie hierover vind je in punt 3.1.8

Algemene afspraak: wanneer je afwezig bent, verwittigen je ouders telefonisch de school:
‘s morgens vóór 9.00 uur en ’s middags vóór 14 uur.

3.1.2 Je bent ziek

3.1.2.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
• voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een 
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal 
vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen (zie: voorgedrukte afwezigheidsbriefjes in de 
schoolagenda).

• een medisch attest is nodig
– voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, 
zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

– wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen 
hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
- als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (herfstvakantie, 
kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie)
– als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.

• Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:
-uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
-de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
-begin- of einddatum zijn vervalst;
-het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft zoals bv. de 
ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, ...

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest, beschouwen we 
als spijbelen.

• Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op de eerste dag dat je terug op 
school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest 
onmiddellijk
op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomt.

Als je voor eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één 
medisch attest met de verschillende data. Ook als je vaak afwezig bent wegens een chronische 
ziekte, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan 
afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van 
je ouders.

3.1.2.2 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde 
oefeningen, moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en 
sportactiviteiten op school” vragen. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je 
wel en niet kan in de lessen.

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding 
kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een 
aangepast lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal 
volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. 
theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen 
steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De 
klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.
Zwemmen (in de eerste graad) maakt deel uit van het curriculum van het vak lichamelijke opvoeding. 
Niet deelnemen kan enkel omwille van medische redenen.

3.1.2.3 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?
Voor regelmatige leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of moederschapsverlof 
wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 
De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens TOAH krijgt. TOAH is 
gratis.

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een 
niet-chronische ziekte, ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens 
een chronische ziekte.

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of 
moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie

Voorwaarden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd);
             Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een 
arts-specialist); Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, 
maar wel onderwijs mag krijgen;

7

             Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 
attest;
             Je verblijft op 10 km of minder van de school;
             Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe 
wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw 
medisch attest vereist.
             Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat 
en binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe 
wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is 
wel een nieuw medisch attest vereist.

Organisatie:

             TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis;
             Je krijgt 4 uur per week thuis les.

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie
Voorwaarden:

             Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld 
bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen;
             Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch 
attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en 
één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een 
nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig;
             Je verblijft op 10 km of minder van de school.

Organisatie:

             Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid;
             TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden 
georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt 
plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook 
niet tijdens de middagpauze.

Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien 
je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week 
waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren..

3.1.2.4 Wat is synchroon internetonderwijs (SIO)?
Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve lesdagen) de 
lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs (SIO) via Bednet. Dit 
biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan lessen, 
samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je 
ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

 

3.1.3 Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van 
iemand die bij jou thuis inwoont. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een 
doodsbericht, of een huwelijksaankondiging.
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het 
overlijden enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden (zie 
deel II, punt 3.1.8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3.1.4 Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut (A of B) hebt, kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel 
te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

3.1.5 Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut (A of B) hebt, kan de selectiecommissie je het recht geven om een 
aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere 
activiteiten die aansluiten bij je discipline.

3.1.6 Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde 
afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De 
schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor 
tijdelijk onderwijs aan huis (zie deel II, 3.1.2.3)

3.1.7 Je bent afwezig om één van de volgende redenen:

• je moet voor een rechtbank verschijnen;
• de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
• bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
• de dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
• je bent preventief geschorst;
• je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
• je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten 
van de Vlaamse Scholierenkoepel;
• om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel vooraf en 
schriftelijk melden aan de school. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de 
grondwet erkende religies:
– Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag);
– Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 
dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 
dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
–Orthodoxe Kerk: (enkel voor de jaren waarin het orthodox kerst- of paasfeest niet samenvalt met 
het katholieke feest): Kerstmis (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

-Op de momenten dat de delibererende klassenraden samenkomen, mag je afwezig zijn. De school 
voorziet dan wel opvang. Je zal hierover geïnformeerd worden en bent verplicht op voorhand te 
kennen te geven dat je wenst opgevangen te worden.

3.1.8 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. 
persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of 
zijn afgevaardigde. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit 
schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

3.1.9 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke 
taken?

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan 
deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Bij korte afwezigheden gaan de 
inhaaltoetsen in de regel door op de laatste lesdag van de week om 16.00 u. Bij terugkeer op school 
na je afwezigheid neem je zelf contact op met de vakleerkracht.
Bij problematische afwezigheid bij een vooraf aangekondigd evaluatiemoment kan het cijfer ‘nul’
worden gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Als je gewettigd afwezig was bij één of meerdere proefwerken, beslist de directeur of zijn 
afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan 
ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

3.1.10 Spijbelen kan niet

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en 
schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. 
Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, 
samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling.
Als je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te 
schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor ons al een hele tijd niet 
duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend
beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.

 

3.2 Persoonlijke documenten

De agenda is een officieel document. Je klassenleraar maakt je duidelijk hoe je de agenda dient te 
gebruiken. De agenda fungeert als een duidelijk houvast voor je studie- en werkplanning. De taken, 
de te leren lessen, voorbereidingen en langlopende taken worden genoteerd. Iedere week wordt je 
agenda door één van je ouders ondertekend op de daartoe voorziene plaats. Wanneer door een 
personeelslid een mededeling of opmerking in je agenda wordt genoteerd, laat je die dezelfde dag
nog ondertekenen door je ouders. Er geldt ook bewaarplicht: de schoolagenda’s van alle leerlingen 
dienen bewaard te blijven tot en met 31 augustus van het schooljaar dat op het schooljaar volgt 
waarop ze betrekking hebben.

Zorg ervoor dat je de notities steeds nauwgezet en volledig bijhoudt. Wij verwachten tijdens de 
lessen een betrokken leshouding: hiervoor heb je steeds het nodige bij, d.w.z. handboeken, notities 
e.d.
Op het einde van het schooljaar houd je je notities zelf bij en dit gedurende één jaar.

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Tijdig 
inleveren is een vorm van stiptheid én een vorm van respect voor je leerkrachten en medeleerlingen. 
Plagiaat is een vorm van fraude (zie deel II, 3.5.4.2).
Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Bij een langere 
gemotiveerde afwezigheid wordt een regeling afgesproken met de graadcoördinator. De leerling(e) 
neemt daartoe
zelf onmiddellijk contact op met de coördinator.

De leerlingenkaart bevat gegevens over het gebruik van maaltijden op school en het volgen van 
avondstudie. Je hebt de leerlingenkaart steeds bij je en kan die op elk moment voorleggen wanneer 
daarom gevraagd wordt.

3.3 Het talenbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of 
je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop 
van de maand september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding 
aanbiedt.

Als je het moeilijk hebt met een of meerder vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je 
toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om makkelijker terug aan te sluiten bij de 
klas. Meer info vind je hierover in 3.5.3.

3.4. Leerlingenbegeleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te 
voorzien. Dit doen wij vanuit ons pedagogisch project:
-onderwijsloopbaanbegeleiding:
10

-leren en studeren:
-psychisch en sociaal functioneren

 

De school werkt samen met het CLB. De concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school 
en CLB:

 

3.5 Begeleiding bij je studies

3.5.1 De klassenleraar

Eén of twee leraren vervullen de taak van klassenleraar. Bij die leraren kan je, in de loop van het 
schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met de studie, persoonlijke 
situatie of klassituatie.
Een gesprek in vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klassenleraar volgt elke leerling van 
zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke 
problemen in de klas.

3.5.2 De begeleidende klassenraad

Wekelijks komen de leerkrachten samen in een “begeleidende klassenraad”. Hierdoor wordt het contact 
met en de samenwerking tussen de leerkrachten vergemakkelijkt. Tijdens deze klassenraad worden ook 
de attitudes en leerresultaten van de leerlingen besproken, zodat gezocht kan worden naar een 
passende begeleiding.

3.5.3 een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In 
enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meerdere vakken 
of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als 
je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften
Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. 
Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een 
fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan 
deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad 
kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. 
Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school 
kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om 
aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma ... We werken hiervoor samen met het 
CLB.

Bij ziekte, ongeval
-Als je hierdoor één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende 
activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer 
theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
-In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma 
over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De 
klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds 
evalueren.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden
Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden, kan de klassenraad je toestaan om andere 
lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan 
er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt.
Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:
-wanneer je hoogbegaafd bent en dit is vastgesteld of bevestigd door het CLB;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de 
overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs;
-wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand van één of meerdere vakken moet 
wegwerken.

3.5.4 De evaluatie

3.5.4.1 Het evaluatiesysteem
• Het dagelijks werk
Dit omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je toetsen, 
je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze 
evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en 
ontwikkeling.
De leraar bepaalt, in afspraak met de begeleidende klassenraad, zowel het aantal als de spreiding 
van mondelinge en schriftelijke opdrachten.
Al kan je bij de planning van taken en toetsen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd 
in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal ondervragen. Wie een opdracht niet tijdig 
inlevert, zal verplicht worden die opdracht op school af te werken.

• Proefwerken
De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school 
zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen. De school
behoudt zich het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Voor een 
aantal vakken is er gespreide evaluatie. Hierover verneem je meer bij het begin van het schooljaar.

Bij de globale beoordeling steunen we op het resultaat van ieder vak en van iedere leerperiode.
Elk vak wordt beoordeeld op 100 punten. Voor vakken met proefwerken is het aandeel van dagelijks 
werk en proefwerk gelijk.

Naast de rapportering voor dagelijks werk en proefwerken, kunnen vormen van permanente en/of 
gespreide evaluatie opgenomen worden in de globale evaluatie. Via de tweede nieuwsbrief en het 
eerste rapport eind oktober krijg je het volledig overzicht van de vakken met permanente evaluatie 
en de (eventuele) semestervakken.

3.5.4.2 De beoordeling en fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk 
te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik 
van niet-toegelaten materialen, externe of elektronische ondersteuning, met opzet afwezig blijven 
op evaluatiemomenten…
Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan: het zonder duidelijke bronvermelding geheel of 
gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten.

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar 
beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.

Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met 
toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal 
kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders 
daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de 
persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of 
hij de onregelmatigheden als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel 
mogelijk mee aan jou en je ouders.

Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste 
proefwerk het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen 
cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure 
opstarten.

Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is 
het
mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de 
beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

3.5.4.3 Meedelen van de resultaten

-portfolio
In je portfolio worden taken en toetsen bijgehouden, die je ter ondertekening voorlegt aan je 
ouders.

-Het rapport
Het rapport is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je resultaten van proefwerken en 
gespreide evaluatie. Daardoor is het mogelijk je vorderingen op school te volgen, te evalueren, bij 
te sturen.
Jijzelf en je ouders kunnen de stand van zaken steeds online volgen. Op 3 oudercontacten
(december, Pasen, juni) wordt een gedrukt rapport meegegeven.
Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met de data waarop je de rapporten worden 
overhandigd.

-Oudercontacten
Onze school organiseert 4 oudercontacten. De data vind je terug op de jaarkalender. Je ouders 
worden hiervoor via de nieuwsbrief uitgenodigd.

Er zijn eveneens meerdere individuele contactmogelijkheden. Maar om contact op te nemen met de 
school, hoeven je ouders niet te wachten op een uitnodiging van de school. Een telefoontje volstaat 
voor een afspraak.

Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij toetsen en proeven 
die je hebt afgelegd. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

3.6 De deliberatie

3.6.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben 
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een 
leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet 
deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom:
– of je al dan niet geslaagd bent;
– welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.

De delibererende klassenraad is prospectief (behalve voor het 6de jaar) en zal je ook raad geven 
voor je verdere studieloopbaan.
Hij steunt zich bij zijn beslissing op:
– de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
– beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
– je mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie verder 
in punt 3.6.3).

3.6.2 Mogelijke beslissingen

• Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich 
in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen 
het eerste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren. In het eerste leerjaar van de eerste graad:
-als je geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je
-ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;
-ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar
- niet naar om het even welke basisoptie of pakket; en/of
- je in het tweede leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring).
De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die 
beslissing.

-als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een 
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing.

Vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad:

-als je geslaagd bent, krijg je
- een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
- een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even 
welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om 
er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen 
voor die beslissing.

-als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan naar een 
volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste 
redenen voor die beslissing.

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

• Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij:
– een getuigschrift van de eerste graad;
– een getuigschrift van de tweede graad;
– een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad).

In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over 
onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. 
Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens 
te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een 
beslissing nemen.

3.6.3 Het advies van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad zal, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies geven voor 
je verdere schoolloopbaan. Dit advies kan o.a. bestaan uit:

•suggesties voor je verdere studieloopbaan (bv. al dan niet overzitten).

•concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te 
werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak.

•een waarschuwing voor een of meerdere vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan 
moet schenken.

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meerdere tekorten, 
neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je 
hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbaar positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het 
geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de 
leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij 
je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee 
het uitgevoerd werd, kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.

3.6.4 Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders 
die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige studiebewijs hebt 
gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 jaar bent) niet akkoord gaan met de beslissing, 
volgen ze de procedure in dit punt.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

1     Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de directeur of zijn afgevaardigde. Dit 
gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk 
aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De 
precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport 
altijd op het oudercontact
aan jou en je ouders mee, ongeacht je leeftijd.

Als je tijdens de zomervakantie uitzonderlijk bijkomende proeven hebt afgelegd, begint die termijn 
van drie dagen* pas te lopen nadat we de uitgestelde beslissing hebben meegedeeld via aan 
aangetekende brief. De aangetekende brief wordt geacht de derde dag na verzending te zijn 
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie vragen dit schriftelijk, 
bv. via e-mail aanvragen bij de directeur. Jullie krijgen een uitnodiging, die de afspraak 
bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten 
werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op 
die vraag ingaan.

Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De directeur of zijn afgevaardigde verduidelijkt 
aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft 
genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er 
zijn twee mogelijkheden:
•de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst 
van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
•de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. 
In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste 
beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die 
vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur of zijn afgevaardigde, 
ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

2    Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij 
zelf (zodra je 18 jaar bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij 
het schoolbestuur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de voorzitter van het schoolbestuur
Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

Die brief versturen je ouders ten laatste de derde dag* nadat aan hen:

•ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur of zijn afgevaardigde (wanneer 
de betwiste beslissing werd bevestigd);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

•ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek 
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van 
de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie 
boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, 
zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•het beroep is per aangetekende brief verstuurd;
•het beroep vermeldt de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren;
•het beroep is gedateerd en ondertekend door degene die het beroep instelt.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.

3    Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen
(zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie?).
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden 
(zoals de voorzitter van de delibererende klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om 
een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders 
samen met jou uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. De periode waarin de beroepscommissie kan samenkomen, kan je verkrijgen bij de 
directeur. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze 
samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of 
onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de 
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van 
de voorzitter de doorslag.

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. 
De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn 
en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je 
ouders meedelen.

 

4    Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te 
sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

4 Leefregels, afspraken, orde en tucht

 

4.1 Concrete afspraken en regels op school

 

 

4.1.1 respect voor jezelf, voor medeleerlingen en personeelsleden

•Samen met je medeleerlingen vorm je één leefgroep. Als school vinden wij het belangrijk dat wij 
met iedereen op een beleefde en respectvolle manier omgaan. Dit uit zich in je houding en je 
taalgebruik. Nederlands is de omgangstaal op school. Wees in het contact met anderen 
(medeleerlingen én volwassenen) steeds beleefd en voornaam.

•Nette en aangepaste kledij is voor ons een vorm van levensstijl. Zorg voor ons uiterlijk is voor 
ons een teken dat wij als jongeren proberen een bewuste keuze te maken. We weten een onderscheid te 
maken tussen les en ontspanning. Wat passend is voor één bepaalde situatie is dit niet voor een 
andere. Het is een kwestie van grenzen kennen. Gezond verstand en niet uitdagen zijn hier 
maatgevend. Petten en andere hoofddeksels zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen.
De uiteindelijke beslissing wat kan en niet kan, ligt bij de directie.

•Je hebt respect voor je eigen materiaal en dat van je medeleerlingen. Als je iets wil ontlenen, 
vraag je dat eerst en achteraf geef je het geleende onbeschadigd terug. Ongevraagd lenen of stelen 
kan niet.

• Als je elektronische toestellen meebrengt naar school is dat op eigen risico. De school kan op 
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van dit soort toestellen. 
Het gebruik van een gsm-toestel, smartphone, MP3-speler, Ipod, foto- of filmtoestellen… is tijdens 
de school- en studie-uren niet toegelaten, tenzij je daar uitdrukkelijk toelating voor krijgt. Bij 
misbruik van bovengenoemde toestellen, zal je dit tijdelijk worden afgenomen en kan er een 
ordemaatregel volgen.

• Als school willen we ook al het mogelijke doen om het pesten en geweld een halt toe te roepen. De 
school aanziet het als haar plicht tegenover dit probleem een duidelijk standpunt in te nemen en 
pestkoppen niet verder te dulden. Telkens wanneer zij het nodig acht zal er gepast gereageerd 
worden. Wij zullen tevens de nodige begeleiding voorzien voor het slachtoffer.
We doen daarbij een beroep op de medewerking van iedereen: de directie, leerkrachten, ondersteunend 
personeel, CLB-medewerkers…
Ook de ouders en leerlingen zelf spelen hierbij een grote rol. Wij vragen dan ook aan ouders en 
leerlingen de school op de hoogte te brengen van pesterijen waarvan zij weet hebben. Dit kun je 
melden aan de directie, de coördinator, de klassenleraar of aan één van de leraren die zich met 
deze problematiek op school specifiek bezighoudt.

• seksueel grensoverschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze 
school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit 
of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de directie of 
je graadcoördinator. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met 
aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.

 

4.1.2 respect als christelijke gemeenschap

Elke dag zetten we in met een korte bezinning. De morgenbezinning voor jouw groep begint stipt om
8.20 uur. Je wacht op de speelplaats tot er gebeld wordt. Pas dan ga je rustig, in groep, naar het 
lokaal en je gaat in stilte op de aangeduide plaats zitten. In de morgenbezinning is iedereen 
tijdig aanwezig. Laatkomers melden zich aan op het leerlingensecretariaat.

Als er met de klas een pastorale activiteit gepland is, neemt iedereen eraan deel. Ook daar heb je 
respect voor de anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

4.1.3 respect in de lokalen

Elk lokaal dat je gebruikt, laat je netjes achter.

Alle graden: bij het belsignaal begeef je je zo vlug mogelijk naar het lokaal. Je jas hang je 
altijd aan de kapstokken.

Je brengt respect op voor ieders studie door het vermijden van hinderlijk lawaai.

In het klaslokaal heb je een vaste plaats. Deze plaats wordt door de leerkracht toegewezen. Je 
tafel in de klas houd je netjes. Per week wordt in de klas door de klassenleraar een klas- en 
bordverantwoordelijke aangeduid. Kauwgom hoort niet thuis in de schoolgebouwen.

Tussen de lessen in blijf je op je plaats zitten. Je legt ondertussen de boeken en notities klaar 
die je het volgende lesuur nodig hebt. Je loopt zeker niet rond in de klas of in de gangen. Wanneer 
het gebeurt dat je tussen twee lestijden naar het toilet moet, vraag je daarvoor de toelating aan 
de leraar Tijdens de pauzes ga je altijd naar je eigen speelplaats.

Wanneer je van klaslokaal moet veranderen, verplaats je je steeds zo rustig en zo vlug mogelijk 
naar het lokaal waar de volgende les doorgaat.
Wees vooruitziend en neem altijd je boekentas of het nodige mee, wanneer je na een pauze naar een 
ander lokaal moet.

 

4.1.4 respect in specifieke lokalen

In bepaalde vaklokalen en in het openleercentrum worden geen boekentassen binnengebracht. Ze worden 
in de rekken bij die lokalen geplaatst. Voor vaklokalen (labo’s, techniek, OLC, ICT-lokaal) en de 
avondstudie gelden specifieke afspraken, die bij het begin van het schooljaar via een apart 
document (smartschool) worden meegedeeld en die deel uitmaken van het schoolreglement.

Voor de les L.O. begeef je je in groep naar de sporthal. Na een pauze gebeurt dit o.l.v. de 
leerkracht. Het turngerei van de school, dat verplicht is tijdens die lessen, bewaar je in een 
sporttas en is voorzien van je naam. Je turnkledij laat je achter in de voorziene kasten in de 
sporthal. Uiteraard neem je die kledij regelmatig mee naar huis voor een wasbeurt. In de sporthal 
draag je enkel sportschoenen met een zool die geen strepen nalaat. Je zorgt er ook voor dat je 
schoenen genaamtekend zijn.

In de studiezaal heb je voor de avondstudie een vaste plaats. Die wordt je aangeduid door de 
studieverantwoordelijke. Je gaat steeds in groep en op een rustige manier de studiezaal binnen. 
Tijdens de pauzes blijven de studieblijvers op de speelplaats van de tweede graad. Wie zich heeft 
ingeschreven, houdt zich aan dezelfde regels voor afwezigheden zoals voorzien in de 
onderwijsreglementering. Afwezigheden worden door de school opgevolgd (via mail naar je ouders). 
Drie ongewettigde afwezigheden kunnen een sanctie en uitsluiting uit de studie tot gevolg hebben. 
Wie avondstudie volgt, ondertekent samen met de ouder(s) een engagementsverklaring.
Je afwezigheid in de avondstudie is enkel geldig bij vooraf verwittigen.

Je hebt de mogelijkheid om op school een ‘locker’ te huren. De huur geldt voor een volledig 
schooljaar. Je kan die gebruiken om schoolgerei in op te bergen.

De leraarskamer is niet de gepaste plaats om taken af te geven die je al in klas had moeten 
afgeven. Wanneer je tijdens de dag een leerkracht dringend nodig hebt uit de leraarskamer, dan klop 
je er steeds aan en je blijft in de gang wachten.

‘s Middags eet je altijd in de aangewezen eetzaal en niet op de speelplaats of in de gangen. Je 
krijgt een persoonlijke badge met barcode die je niet aan anderen mag uitlenen. Je kan ‘s middags 
ook thuis eten als dit in het begin van het trimester zo werd doorgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

4.1.5 respect op de speelplaats en de terreinen

Tijdens de pauze blijf je enkel op jouw speelplaats. De andere speelplaatsen, de atletiekpiste, de 
binnentuin, de klasgangen, de fietsenrekken en de ruimten achter de kapel en het kerkhof maken daar 
géén deel van uit, tenzij toelating wordt gegeven door de verantwoordelijke.

Na een pauze vertrek je nooit voor het belteken naar een lokaal. Tijdens de pauzes blijven de 
lokalen gesloten.

Tijdens de middagpauze worden sport- en spelmogelijkheden aangeboden.
Bij mooi weer kan de eerste en tweede graad, mits toelating van de assistenten, tussen 12.10 uur en
13.00 uur naar het sportveld. Dit is een ontmoetingsplaats, een plaats om te sporten en géén 
ligweide.

Bij het begin van de pauze kan je van de begeleider, in ruil voor je leerlingenkaart, spel- en 
sportmateriaal krijgen. Wie spelmateriaal afhaalt, blijft daarvoor verantwoordelijk en zorgt er ook 
voor dat het materiaal ná de pauze bij de begeleider teruggebracht wordt.

Uit eerbied voor elkaar en uit respect voor elkaars kledij, laat je het slungelachtige trekken en 
stoeien achterwege. Verliefdheid kan je overvallen … maar uit respect voor iedereen, laat je op 
school expliciete uitingen van verliefdheid achterwege.

Aangebrachte beschadiging van gemeenschappelijk bezit of uitrusting meld je in alle oprechtheid aan 
de assistent of op het economaat. Bij vandalisme en bijvoorbeeld glasbreuk zal je verplicht
worden de aangebrachte schade te vergoeden.

Gevonden waardevolle voorwerpen breng je onmiddellijk naar het leerlingensecretariaat. Ze zijn ook 
daar af te halen.

De toiletten zijn geen buurthuizen! Je blijft er dus niet om te praten of te spelen. Je gaat zo 
vlug mogelijk terug naar je speelplaats.

Tijdens de schooltijd verlaat je nooit de school. Wie zonder toelating de school verlaat, is niet 
verzekerd. Wie uitzonderlijk toch naar huis moet, dient vooraf toelating te vragen.

4.1.6 respect voor de omgeving

De school bevindt zich in een groene omgeving. Het spreekt voor zich dat wij verwachten dat je 
respect hebt voor de natuur. Daarom worden geen takken of gebladerte van de bomen en struiken 
afgebroken.

Wij willen ook meehelpen om de afvalberg te verkleinen. Wij maken er dan ook een punt van dat afval 
gesorteerd wordt (papier - PMD - restafval) en dat alle afval in de passende vuilnisbak wordt 
gedeponeerd.

Drankblikjes horen enkel en alleen in de eetzaal en op de speelplaats thuis. Lege blikjes worden 
steeds in de blauwe vuilnisbakken gegooid.

In de eetzaal willen we het gebruik van aluminiumfolie als verpakking sterk ontraden. We hopen dan 
ook dat je een brooddoos gebruikt om je boterhammen in weg te stoppen. De lege brooddozen - 
voorzien van je naam - leg je op de aangeduide plaatsen. Je neemt ze iedere dag mee naar huis.

4.1.7 respect in het verkeer

Velen van ons begeven zich van en naar de school met de fiets of bromfiets. Het spreekt voor 
zichzelf dat je je net als de andere weggebruikers aan de wegcode houdt én dat je er steeds voor 
zorgt dat je (brom-) fiets piekfijn in orde is; een goed fietslicht en een fluohesje zijn geen 
overbodige luxe.

Om van en naar de school te komen, neem je steeds de veiligste weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Je rijdt enkel de school binnen langs de Don Boscolaan (groene poort). Op de school plaats je je 
fiets of bromfiets in de daarvoor voorziene rekken, op een aangeduide plaats.
Je (brom-)fiets doe je verplicht op slot. De snelbinder bewaar je in je boekentas.
Beschadigingen aanbrengen aan fietsen van medeleerlingen kan ernstige gevolgen hebben voor de 
gebruiker ervan. Uit respect voor de anderen beschadig je dus geen enkele (brom-)fiets.

4.1.8 respect ook buiten de school

Deelnemen aan parascolaire activiteiten kan een belangrijke bijdrage leveren om van de school een 
“thuis” te maken. Voor iedere activiteit zullen concrete afspraken gemaakt worden en blijft het 
schoolreglement van kracht.

De school biedt heel wat mogelijkheden om je in te zetten, om verantwoordelijkheid op te nemen. Als 
je je voor één of andere schoolse (bijv. avondstudie, studiebegeleiding... ) of parascolaire 
activiteit inschrijft, zorg je ervoor dat je dit opgenomen engagement zo goed en trouw mogelijk 
vervult. Verwittig daarom ook steeds tijdig (d.w.z. minstens één dag vooraf) de verantwoordelijke 
wanneer je niet aanwezig kan zijn.

Geen enkele leerling(e) of klasgroep mag onder de naam van de school een fuif organiseren.

 

4.2 Privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen 
jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je 
op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de 
leerlingbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind
je in deel III, punt 5 van het schoolreglement.

Jouw persoonsgegevens verwerken we met informat. We maken met de softwareleverancier afspraken over 
het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële 
doeleinden.

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen 
zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn 
bij jouw begeleiding (zoals de klassenraad, het CLB).

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in 
en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk 
contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op 
anderen, zoals medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je 
gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of 
je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met het mailadres 
privacy@donboscokortrijk.be.

Op de schoolwebsite en in smartschool (vakken, onderdeel schoolreglement) kan je alle officiële 
documenten over de GDPR nalezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Wat als je van school verandert?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van 
school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je 
schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe 
school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die 
gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe 
wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd 
verslag aan je nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, 
moeten jij of je ouders dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school 
laten weten.

 

Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes…)

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website of in het 
schooltijdschrift @dbk en via verschillende kanalen. Met die opnames willen we geïnteresseerden op 
school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de 
opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat 
de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van jouw schoolloopbaan vragen we jou en je ouder(s) om toestemming voor het maken en 
publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier 
vragen, blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld- of 
geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we 
opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog 
intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je 
beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van 
alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de 
schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

De school maakt ook gebruik van bewakingscamera’s

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de beelden. De plaatsen die onder camerabewaking staan, 
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te 
zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden 
vlot vinden.

Doorzoeken van lockers

Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud 
van je locker in jouw bijzijn te controleren.

 

4.3 Gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen 
gezondheid en veiligheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor 
overmatig roken, drinken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Vanuit onze opvoedende 
taak voeren wij een preventiebeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

1.Rookverbod

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak 
of van soortgelijke producten.
Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heatstick 
zijn verboden.
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen.

Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen 
we een sanctie opleggen volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid (punt 4.4).

2. Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school

Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het 
slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van 
een dokter of een ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk 
verwittigen.

Geneesmiddelen op school

-Je wordt ziek op school:

als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je 
opgevangen worden in het verzorgingslokaal of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden.
Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard 
mag je niet op eigen houtje naar huis gaan zonder ons op de hoogte te brengen.

Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen 
ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers.

Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact 
opnemen met je ouders.

-Toezien op het gebruik van geneesmiddelen:

het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan 
vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een aanvraagformulier ‘mijn kind 
moet op school medicijnen gebruiken. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen 
en erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. 
Op het einde van het schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd.
Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij het indruppelen), maar we zullen geen andere 
medische handelingen stellen (bv. een inspuiting), want dat is strikt verboden.

Neem je het geneesmiddel om een of andere reden niet, dan brengen we je ouders op de hoogte. Het 
aanvraagformulier kan je verkrijgen bij het leerlingensecretariaat.
-Medische handelingen:

wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 
bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een 
arts contacteren.

 

3 Wanneer je onder invloed van alcohol verkeert, kan je niet goed werken of leren. Daarom is het op 
school tijdens les- en schooldagen niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Het is 
verboden om op school of op buitenschoolse activiteiten alcoholhoudende drank en pepdrankjes mee te 
brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Gokken is op school en in schoolcontext niet toegelaten.
22

5 Drugs kunnen een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van de medeleerlingen. Op onze 
school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook 
strikt verboden.
Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te raken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dit neemt 
niet weg dat we volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid ook sancties kunnen nemen. Dit zal het
geval zijn wanneer je niet met ons hulpaanbod meewerkt, wanneer je het begeleidingsplan niet 
naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. Zo kan je ten slotte 
uit de school
verwijderd worden en kunnen we ons verplicht zien de gerechtelijke instanties te verwittigen. De 
uitgebreide tekst van het preventiebeleid is bij de directie te verkrijgen.

 

4.4 Herstel- en sanctioneringsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, 
kunnen we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid..

1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders 
een begeleidende maatregel bepalen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:

-een gesprek met je klasleraar, de graadcoördinator

-een begeleidingsovereenkomst: hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop 
je je meer zal focussen. Je krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee 
verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de 
afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat 
het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.

-een naadloos flexibel traject onderwijs-welzijn (NAFT), ook wel time-out genoemd: dat is een 
programma dat in de plaats komt van normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project 
om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.

2 Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op 
herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover 
met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn:

-een herstelgesprek tussen de betrokkenen
-een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep
-een bemiddelingsgesprek
-No-Blame-methode
-een HERGO: herstelgericht groepsoverleg

Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen 
slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen 
naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan.

3 Ordemaatregelen

3.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?
Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het 
schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een 
ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op 
studiebekrachtiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

3.2 Welke ordemaatregelen zijn er?
-een verwittiging
-strafwerk
-de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk op het leerlingensecretariaat
-een aparte verplichte opdracht in plaats van de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) 
tijdens maximaal één lesdag

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

4 Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

4.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer  je de leefregels van de school 
in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking 
van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, 
personeelsleden of anderen. Dat zal bv. het geval zijn:
-als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt
-als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt
-als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

4.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?

-je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 
schooldagen (zie punt 4);
-je kan definitief uitgesloten worden uit de school.

4.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve 
uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het 
begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit 
van het tuchtdossier.

4.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure?

-De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een 
gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
-Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
-Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De 
poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek 
laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij 
een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
-Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van vijf 
dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een 
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve 
uitsluiting vermeldt de brief ook hoe je ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing (zie 
punt 4.5).
-In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie 4.7).

4.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders beroep aantekenen. Ook tijdens de 
beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen*, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

De beroepsprocedure gaat als volgt:

-Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: Aan 
de voorzitter van het schoolbestuur
Don Bosco Onderwijscentrum vzw

Don Boscolaan 15

3050 Oud-Heverlee

 

 

 

 

 

 

 

of

wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk 
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben 
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

-De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag* nadat de beslissing van 
je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende 
brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te 
zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Deze termijn van vijf dagen* geldt ook as je ouders ervoor kozen om het beroep persoonlijk af te 
geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.

-Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

-het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van 
ontvangst)
-het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als 
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen 
behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting 
betwisten.

-Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook 
deel III, punt 1, wie is wie).
In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden 
als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig 
zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel 
uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal je ouders 
samen met jou uitnodigen voor dat gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie 
zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, 
overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het 
is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De termijn van 
tien dagen* wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet 
meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een 
schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de 
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de 
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het
schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de 
doorslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De 
voorzitter van de beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf 
dagen* met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle 
partijen.

4.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure

-We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die 
mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen 
niet gebruikt worden.

-Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk 
toestemming geven.

-Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.

-Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je 
bij ons administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen 
met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.

-Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je 
administratief uitschrijven.

-Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting administratief 
uitschrijven.

-Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van 
jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

4.7 Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet op 
school wordt toegelaten. Dit kan in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

-bij  zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
-wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor 
medeleerlingen of voor personeelsleden van de school.

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. 
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze beslissing 
in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school 
wordt daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.

5 Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk 
wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school 
moet aanwezig zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve 
schorsing kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat 
schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij 
op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, 
zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

4.5 Klachtenregeling

 

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons 
schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of 
handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur /voorzitter van het schoolbestuur.

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in 
onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te 
komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan 
kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie.
Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en 
ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht 
moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres
is:
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie 
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via 
het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie 
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als 
ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
-de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben 
plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
-de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en 
objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
-de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
-de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste 
hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans 
hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
-de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen
niet onder haar bevoegdheid:
-klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking 
hebben over een misdrijf);
-klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, 
besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
-klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen 
maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. zijn 
personeelsleden;
-klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over 
inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement 
dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies 
bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dus 
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een 
advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Deel III – Informatie

Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het 
schoolreglement.
Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, 
eventueel na overleg binnen de school.

 

1. Wie is wie?

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze 
school:

• het schoolbestuur :
v.z.w. Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

• de scholengemeenschap: O.L.V. van Groeninge, Graaf Gwijde van Namenstraat 2, 8500 Kortrijk

• de directeur: Tuur OTTEVAERE
• de adjunct-directeurs: Betty DE BUCK – Heidi STAELENS

• de graadcoördinatoren: Ignace Tanghe (1ste graad), Frank LEJAEGERE (2de graad), Matthijs
ROETS (3de graad)

• de klassenraad

• de schoolraad:
De school heeft een schoolraad met afvaardigingen van het personeel, de leerlingenraden, de 
ouderraad en de socio-economische omgeving.

• de ouderraad

• de leerlingenraden

De ledenlijst van de onderscheiden participatieorganen is te bekomen op het secretariaat.

• de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt
4.4). De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

• de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt 
behaald (zie deel II, punt 3.6.4). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie 
ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

• Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB):
het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 
maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op 4 domeinen:
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school wordt begeleid door CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk, 056/24.97.00. Samen 
met het CLB hebben we een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten 
voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. 
Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB 
werkt gratis en discreet.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen jou, je ouders of de 
school. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. 
Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat 
je in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met 
andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. 
Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de 
begeleiding.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 
bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding 
op school. Je ouders of jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten toestemming geven bij het 
doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt 
één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en 
de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de 
procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij 
samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een 
leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt 
met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB – 
Groeninge. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een 
volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn 
van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres 
van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van de vestigingen van het CLB . Je 
kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van 
toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag en gegevens 
in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in 
het kader van de systematische contacten.

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen:
-de begeleiding van spijbelgedrag;
-collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke 
ziekten.
-de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij 
problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek 
bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar 
de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch 
onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste 
geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien 
dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat 
onze school begeleidt.

• het ondersteuningsnetwerk:

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Netwerkzuid:

info@netwerkzuid.be www.netwerkzuid.be
056 / 230 780

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht 
bij volgend aanspreekpunt: Greet Bekaert (zorgcoördinator)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2. Het studieaanbod

Meer informatie over de structuur en organisatie van ons onderwijsaanbod vind je via onze 
schoolwebsite  www.donboscokortrijk.be en de informatiebrochure.

 

 

 

3. Info en communicatie

De school communiceert met de ouders via het schooltijdschrift, de schoolagenda, de nieuwsbrief, 
die ook terug te vinden is op de website van de school of uitzonderlijk via een brief per post of 
per mail.

Jaarkalender
Je ontvangt bij de start van het schooljaar een kalender waarop de activiteiten intra- en 
extra-muros van het schooljaar zijn vermeld.

 

4. Jouw administratief dossier

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke 
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk 
over de juiste gegevens beschikken.

De school moet zich bij elke nieuwe inschrijving baseren op een officieel document zoals het 
trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart, een uittreksel uit bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister ...

De school gaat zelf na via een databank (Discimus) welk studiebewijs (bv. getuigschrift van 
basisonderwijs) je hebt behaald.

5. Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je 
terecht bij je (klas)leraren, graadcoördinator en opvoeders. We vinden het belangrijk dat je weet 
op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

5.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden 
over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat 
bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden 
daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

5.2 Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.

Wat is dit?
Op school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een 
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze 
kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms 
besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je 
altijd toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op 
rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

5.3 Een dossier
Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke 
informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het 
directieteam en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante 
gegevens bijhouden in je leerlingendossier.

We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over 
hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel II, punt 4.2.
Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het 
mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

5.4. De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken we op school met een cel leerlingenbegeleiding. 
Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen 
te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.

We bereiden die vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. 
Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te 
bespreken.

5.5 Je leraren
Soms is het ook noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat 
steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je 
leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd, moeten vertrouwelijk omgaan met deze 
informatie.

 

6. Samenwerking met de politie

Onze school volgt de afspraken die gemaakt werden in het veiligheidsprotocol van het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk (ondertekend op 01/02/2007) tussen de procureur des Konings, de 
burgemeesters, de korpschefs van de lokale politie en de schoolbesturen. Dat protocol dient om de 
veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen te bevorderen en te voorkomen dat op 
school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd. Dit protocol is na te lezen op de 
website van de scholengemeenschap www.olvgroeninge.be en ook op te vragen op het secretariaat van 
de school.

7. Waarvoor ben je verzekerd?

Als je op school of op je gewone weg (niet noodzakelijk de kortste weg, een alternatieve route mag 
ook) van en naar school een ongeval overkomt, verwittig je zo spoedig mogelijk het 
leerlingensecretariaat, dat de nodige formulieren zal bezorgen. De schoolverzekering is verplicht 
en omvat een aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor rechtsbijstand en voor 
lichamelijke ongevallen, dus niet voor stoffelijke schade.

7.1 verzekering lichamelijke ongevallen
Deze verzekering geldt voor de ongevallen in het schoolleven en op de schoolweg.

7.2 de burgerlijke aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de leerlingen voor schade 
veroorzaakt aan derden in het schoolleven. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
is aanvullend (op de eventuele eigen verzekering) en geldt tijdens het schoolleven en als men op 
eigen kracht van en naar school gaat. Daarom is een eigen (familiale) verzekering sterk aan te 
raden. Als een leerling burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval (vb. een leerling 
veroorzaakt schade aan de goederen van een andere leerling of een persoon vreemd aan de school), 
dan moet deze leerling (ouders) deze schade vergoeden.
Enkel wanneer de school burgerlijk aansprakelijk wordt, zal de schoolverzekering tussenbeide komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31
32
8. Zet je in voor de school als vrijwilliger

 

Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers.
Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je 
meer informatie over de manier we dit organiseren. Voor een aantal activiteiten doen we beroep op 
vrijwilligers: XIU-actie, mosselfeest, openschooldag…
De Organisatie
vzw Don Bosco Onderwijscentrum
Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

Verzekeringen
Verplichte verzekering:
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de 
vrijwilliger.

Vrije verzekering:
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die 
vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de 
activiteiten. Deze verzekeringscontracten werden afgesloten bij IC VERZEKERINGEN.

Vergoedingen
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. Wij voorzien in geen enkele 
vergoeding.

Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal 
gezien niet van toepassing.
Een vrijwilliger gaat steeds discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.
SCHOOLREGLEMENT DON BOSCOCOLLEGE KORTRIJK

 

Voor kennisneming van en akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement tekenen de 
ouders en de leerling op de bijlage van de eerste nieuwsbrief.

Ook al is de handtekening van de meerderjarige rechtsgeldig, toch vragen wij dat ook de ouders het 
schoolreglement ondertekenen ter kennisname en akkoord.

Zich akkoord verklaren met het opvoedingsproject en dit schoolreglement is een voorwaarde om als 
leerling ingeschreven te zijn in deze school.
Ook de bladen met lokaalreglementen maken deel uit van het schoolreglement.